دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/07/2010 specialities [en] specialities تلفظ 0 رأی
19/07/2010 hubristic [en] hubristic تلفظ 0 رأی
19/07/2010 misspend [en] misspend تلفظ 0 رأی
19/07/2010 jamb [en] jamb تلفظ 0 رأی
19/07/2010 United Kingdom [en] United Kingdom تلفظ 1 رأی
19/07/2010 melon [en] melon تلفظ 1 رأی
19/07/2010 pseudoscience [en] pseudoscience تلفظ 0 رأی
19/07/2010 underpinned [en] underpinned تلفظ 0 رأی
19/07/2010 drawn up [en] drawn up تلفظ 0 رأی
19/07/2010 faddish [en] faddish تلفظ 0 رأی
19/07/2010 legislatures [en] legislatures تلفظ 0 رأی
16/07/2010 ratiocinate [en] ratiocinate تلفظ 0 رأی
16/07/2010 closed [en] closed تلفظ 2 رأی
16/07/2010 tractors [en] tractors تلفظ 0 رأی
16/07/2010 KONK [en] KONK تلفظ 0 رأی
16/07/2010 employing [en] employing تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/07/2010 reconstruct [en] reconstruct تلفظ 0 رأی
16/07/2010 posited [en] posited تلفظ 0 رأی
16/07/2010 obscured [en] obscured تلفظ 0 رأی
16/07/2010 instances [en] instances تلفظ 0 رأی
16/07/2010 splinters [en] splinters تلفظ 0 رأی
23/06/2010 sour [en] sour تلفظ 0 رأی
18/06/2010 exists [en] exists تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/06/2010 repent [en] repent تلفظ 1 رأی
18/06/2010 arguments [en] arguments تلفظ 0 رأی
18/06/2010 commingled [en] commingled تلفظ 0 رأی
18/06/2010 bonds [en] bonds تلفظ 1 رأی
18/06/2010 nails [en] nails تلفظ 0 رأی
18/06/2010 all nighter [en] all nighter تلفظ 0 رأی
18/06/2010 hem and haw [en] hem and haw تلفظ 0 رأی