دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/02/2012 affectivity [en] affectivity تلفظ -1 رأی
03/02/2012 affectability [en] affectability تلفظ 0 رأی
03/02/2012 disorganization [en] disorganization تلفظ 0 رأی
03/02/2012 unpacked [en] unpacked تلفظ 0 رأی
03/02/2012 unforgetting [en] unforgetting تلفظ 0 رأی
03/02/2012 unflatteringly [en] unflatteringly تلفظ 0 رأی
03/02/2012 kidneys [en] kidneys تلفظ 0 رأی
03/02/2012 BYOD [en] BYOD تلفظ 0 رأی
03/02/2012 jotted [en] jotted تلفظ 0 رأی
03/02/2012 inetpub [en] inetpub تلفظ 0 رأی
03/02/2012 barefacedness [en] barefacedness تلفظ 0 رأی
03/02/2012 barefacedly [en] barefacedly تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/02/2012 cay [en] cay تلفظ 0 رأی
03/02/2012 skyey [en] skyey تلفظ 0 رأی
03/02/2012 unbuckle [en] unbuckle تلفظ 0 رأی
03/02/2012 biscuits [en] biscuits تلفظ 0 رأی
03/02/2012 3G [en] 3G تلفظ 0 رأی
03/02/2012 squinting [en] squinting تلفظ 0 رأی
03/02/2012 uncoupled [en] uncoupled تلفظ 0 رأی
03/02/2012 open-ended [en] open-ended تلفظ 0 رأی
03/02/2012 humbly [en] humbly تلفظ 0 رأی
03/02/2012 submissively [en] submissively تلفظ 0 رأی
03/02/2012 obediently [en] obediently تلفظ 0 رأی
03/02/2012 impotently [en] impotently تلفظ 0 رأی
03/02/2012 unhooked [en] unhooked تلفظ 0 رأی
03/02/2012 unclasped [en] unclasped تلفظ 0 رأی
03/02/2012 unfastened [en] unfastened تلفظ 0 رأی
03/02/2012 derogative [en] derogative تلفظ 0 رأی
28/12/2011 confect [en] confect تلفظ 0 رأی
18/04/2011 differential equations [en] differential equations تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ