دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/11/2012 attacks [en] attacks تلفظ 0 رأی
26/11/2012 soon [en] soon تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
26/11/2012 1st [en] 1st تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/11/2012 https [en] https تلفظ 0 رأی
22/04/2012 reissue [en] reissue تلفظ 0 رأی
22/04/2012 flightworthy [en] flightworthy تلفظ 1 رأی
22/04/2012 disembarrass [en] disembarrass تلفظ 0 رأی
22/04/2012 jeopardizes [en] jeopardizes تلفظ 0 رأی
22/04/2012 Travis Walters [en] Travis Walters تلفظ 0 رأی
17/02/2012 bartered [en] bartered تلفظ 0 رأی
17/02/2012 deceptive [en] deceptive تلفظ 1 رأی
17/02/2012 identification [en] identification تلفظ 0 رأی
17/02/2012 voodoo [en] voodoo تلفظ 0 رأی
17/02/2012 technicalities [en] technicalities تلفظ 0 رأی
17/02/2012 compact disc [en] compact disc تلفظ 1 رأی
17/02/2012 sickened [en] sickened تلفظ 0 رأی
17/02/2012 deformed [en] deformed تلفظ 0 رأی
17/02/2012 protective [en] protective تلفظ 0 رأی
17/02/2012 distribution [en] distribution تلفظ 1 رأی
17/02/2012 regularity [en] regularity تلفظ 0 رأی
17/02/2012 dressing table [en] dressing table تلفظ 0 رأی
17/02/2012 figurine [en] figurine تلفظ 0 رأی
17/02/2012 maternity [en] maternity تلفظ 1 رأی
17/02/2012 skates [en] skates تلفظ 0 رأی
17/02/2012 impossibly [en] impossibly تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/02/2012 webpage [en] webpage تلفظ 0 رأی
04/02/2012 sufferer [en] sufferer تلفظ 0 رأی
04/02/2012 brightest [en] brightest تلفظ 0 رأی
03/02/2012 unformed [en] unformed تلفظ 0 رأی
03/02/2012 anarchist [en] anarchist تلفظ -2 رأی