دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2011 Kristófer [is] Kristófer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 sjáumst [is] sjáumst تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/09/2011 vél [is] vél تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 þáttur [is] þáttur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 kappreið [is] kappreið تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 hrosshár [is] hrosshár تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 brauðbúð [is] brauðbúð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 glas af vatni [is] glas af vatni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 gróðurhús [is] gróðurhús تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 lík [is] lík تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 nár [is] nár تلفظ 1 رأی
10/09/2011 kné [is] kné تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 knéfalla [is] knéfalla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 máltíð [is] máltíð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 reiði [is] reiði تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 vonska [is] vonska تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 kórvilla [is] kórvilla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 gnauða [is] gnauða تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 hve [is] hve تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 af hverju [is] af hverju تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 hverju sætir þetta? [is] hverju sætir þetta? تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 hvílík heimska [is] hvílík heimska تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 Georg [is] Georg تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 Gunnar [is] Gunnar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 Ævar [is] Ævar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 Hlíf [is] Hlíf تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/09/2011 langspil [is] langspil تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 hvað gengur að? [is] hvað gengur að? تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 hvað er framorðið [is] hvað er framorðið تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 hvaða [is] hvaða تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ