دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/09/2011 bókaverzlun [is] bókaverzlun تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 veiðar [is] veiðar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 akuryrkja [is] akuryrkja تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 fiskimjöl [is] fiskimjöl تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 fiskbúðingur [is] fiskbúðingur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 fiskisúpa [is] fiskisúpa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 veiðimaður [is] veiðimaður تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 sjóari [is] sjóari تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 færi [is] færi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 fiskistöng [is] fiskistöng تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 blaðsíða [is] blaðsíða تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 súkkulaði [is] súkkulaði تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 smjör [is] smjör تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 maur [is] maur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 lögun [is] lögun تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 API [is] API تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 félag [is] félag تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 járnsmíður [is] járnsmíður تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 brátt [is] brátt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 bráðlega [is] bráðlega تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 kjötkaupmaður [is] kjötkaupmaður تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 rithöfundar [is] rithöfundar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 hugmyndafræðilegur [is] hugmyndafræðilegur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 upphafsstafur [is] upphafsstafur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 iðnaðarmaður [is] iðnaðarmaður تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 kaupmaður [is] kaupmaður تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 markaður [is] markaður تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 umfang [is] umfang تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 lyklaborð [is] lyklaborð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 borð [is] borð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ