دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/06/2016 sýndu [is] sýndu تلفظ 0 رأی
17/06/2016 Vor í Vaglaskógi [is] Vor í Vaglaskógi تلفظ 0 رأی
17/06/2016 Fossaröðin [is] Fossaröðin تلفظ 0 رأی
17/06/2016 Rögnvaldsson [is] Rögnvaldsson تلفظ 0 رأی
17/06/2016 guðspjall [is] guðspjall تلفظ 0 رأی
17/06/2016 Lilja Alfreðsdóttir [is] Lilja Alfreðsdóttir تلفظ 0 رأی
17/06/2016 hugi [is] hugi تلفظ 0 رأی
16/06/2016 dynkur [is] dynkur تلفظ 0 رأی
16/06/2016 læst [is] læst تلفظ 0 رأی
16/06/2016 læstur [is] læstur تلفظ 0 رأی
16/06/2016 rakt [is] rakt تلفظ 0 رأی
16/06/2016 úða [is] úða تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Katrín Davíðsdóttir [is] Katrín Davíðsdóttir تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Hættulegt [is] Hættulegt تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Fólkið [is] Fólkið تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Grjótskálarhnjúkur [is] Grjótskálarhnjúkur تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Hvítalækjarfjall [is] Hvítalækjarfjall تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Kambsmýrarhnjúkur [is] Kambsmýrarhnjúkur تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Rótarfjallshnúkur [is] Rótarfjallshnúkur تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Staðargangnafjall [is] Staðargangnafjall تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Þuríðartindur [is] Þuríðartindur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 tantal [is] tantal تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Björn [is] Björn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 teknetín [is] teknetín تلفظ 0 رأی
22/01/2013 tellúr [is] tellúr تلفظ 0 رأی
22/01/2013 terbín [is] terbín تلفظ 0 رأی
22/01/2013 tin [is] tin تلفظ 0 رأی
22/01/2013 titan [is] titan تلفظ 0 رأی
22/01/2013 vanadín [is] vanadín تلفظ 0 رأی
22/01/2013 vatnsefni [is] vatnsefni تلفظ 0 رأی