کلمات تلفظ شده توسط hendialys در فورو صفحه 5.

کاربر: hendialys مشترک تلفظ های hendialys شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] Saint Petersbourg تلفظ رأی
24/04/2011 extraordinaire [fr] extraordinaire تلفظ رأی
24/04/2011 excellent [fr] excellent تلفظ رأی
24/04/2011 Chamonix [fr] Chamonix تلفظ رأی
24/04/2011 Bayonne [fr] Bayonne تلفظ رأی
24/04/2011 éphémère [fr] éphémère تلفظ رأی
24/04/2011 Ça m'est égal [fr] Ça m'est égal تلفظ رأی
24/04/2011 énormément [fr] énormément تلفظ رأی
24/04/2011 Neige [fr] Neige تلفظ -2 رأی
24/04/2011 Nîmes [fr] Nîmes تلفظ رأی
24/04/2011 Pouilly-Fuissé [fr] Pouilly-Fuissé تلفظ رأی
24/04/2011 Coilliot [fr] Coilliot تلفظ رأی
24/04/2011 fourmiller [fr] fourmiller تلفظ رأی
24/04/2011 Cecil Brunner [fr] Cecil Brunner تلفظ رأی
24/04/2011 Sylvie Verheyde [fr] Sylvie Verheyde تلفظ رأی
24/04/2011 Claudia Chauchat [fr] Claudia Chauchat تلفظ رأی
24/04/2011 jean bilhères de lagraulas [fr] jean bilhères de lagraulas تلفظ رأی
24/04/2011 Château Jolys [fr] Château Jolys تلفظ رأی
24/04/2011 Bremond [fr] Bremond تلفظ رأی
24/04/2011 Comtesse de Cayla [fr] Comtesse de Cayla تلفظ رأی
24/04/2011 Leonie le Lemesh [fr] Leonie le Lemesh تلفظ رأی
24/04/2011 campas [fr] campas تلفظ رأی
24/04/2011 Piuze [fr] Piuze تلفظ رأی
24/04/2011 Batteux [fr] Batteux تلفظ رأی
24/04/2011 Lahontan [fr] Lahontan تلفظ رأی
24/04/2011 Gaillac Méthode Gaillaçoise [fr] Gaillac Méthode Gaillaçoise تلفظ رأی
24/04/2011 mirebaudie [fr] mirebaudie تلفظ رأی
24/04/2011 Zenyattà Mondatta [fr] Zenyattà Mondatta تلفظ رأی
24/04/2011 conrart [fr] conrart تلفظ رأی
24/04/2011 Palamède de Guermantes [fr] Palamède de Guermantes تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

hendialys تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 195 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 14

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 16.514


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.327

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.179