کلماتی که hendialys در فوروو تلفظ کرده صفحه 5.

کاربر: hendialys مشترک تلفظ‌های hendialys شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2011 extraordinaire [fr] extraordinaire تلفظ 0 رأی
24/04/2011 excellent [fr] excellent تلفظ 1 رأی
24/04/2011 Chamonix [fr] Chamonix تلفظ 1 رأی
24/04/2011 Bayonne [fr] Bayonne تلفظ 0 رأی
24/04/2011 éphémère [fr] éphémère تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Ça m'est égal [fr] Ça m'est égal تلفظ 3 رأی
24/04/2011 énormément [fr] énormément تلفظ 1 رأی
24/04/2011 Neige [fr] Neige تلفظ -2 رأی
24/04/2011 Nîmes [fr] Nîmes تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Pouilly-Fuissé [fr] Pouilly-Fuissé تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Coilliot [fr] Coilliot تلفظ 0 رأی
24/04/2011 fourmiller [fr] fourmiller تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Cecil Brunner [fr] Cecil Brunner تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Sylvie Verheyde [fr] Sylvie Verheyde تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Claudia Chauchat [fr] Claudia Chauchat تلفظ 0 رأی
24/04/2011 jean bilhères de lagraulas [fr] jean bilhères de lagraulas تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Château Jolys [fr] Château Jolys تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Bremond [fr] Bremond تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Comtesse de Cayla [fr] Comtesse de Cayla تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Leonie le Lemesh [fr] Leonie le Lemesh تلفظ 0 رأی
24/04/2011 campas [fr] campas تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Piuze [fr] Piuze تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Batteux [fr] Batteux تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Lahontan [fr] Lahontan تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Gaillac Méthode Gaillaçoise [fr] Gaillac Méthode Gaillaçoise تلفظ 0 رأی
24/04/2011 mirebaudie [fr] mirebaudie تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Zenyattà Mondatta [fr] Zenyattà Mondatta تلفظ 0 رأی
24/04/2011 conrart [fr] conrart تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Palamède de Guermantes [fr] Palamède de Guermantes تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Henri-Joseph Paixhans [fr] Henri-Joseph Paixhans تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

hendialys تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 194 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 14

رأی‌ها: 30 رأی

نمایش‌ها: 30.952


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 5.153

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.436