کلمات تلفظ شده توسط hendialys در فورو صفحه 2.

کاربر: hendialys مشترک تلفظ های hendialys شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/04/2011 boulbenes [fr] boulbenes تلفظ رأی
24/04/2011 Pupillin [fr] Pupillin تلفظ رأی
24/04/2011 abbaye [fr] abbaye تلفظ رأی
24/04/2011 Germer-de-Fly [fr] Germer-de-Fly تلفظ رأی
24/04/2011 Thomas Piketty [fr] Thomas Piketty تلفظ رأی
24/04/2011 Signargues [fr] Signargues تلفظ رأی
24/04/2011 lanval [fr] lanval تلفظ رأی
24/04/2011 Cahen [fr] Cahen تلفظ رأی
24/04/2011 rocuant [fr] rocuant تلفظ رأی
24/04/2011 luze [fr] luze تلفظ رأی
24/04/2011 dynare [fr] dynare تلفظ رأی
24/04/2011 Queyras [fr] Queyras تلفظ رأی
24/04/2011 Aphrodis [fr] Aphrodis تلفظ رأی
24/04/2011 Bruguiere de Sorsum [fr] Bruguiere de Sorsum تلفظ رأی
24/04/2011 Miami [fr] Miami تلفظ رأی
24/04/2011 État de New York [fr] État de New York تلفظ رأی
24/04/2011 Les Trois Mousquetaires [fr] Les Trois Mousquetaires تلفظ رأی
24/04/2011 Jamais deux sans trois [fr] Jamais deux sans trois تلفظ رأی
24/04/2011 Les Trois Vallées [fr] Les Trois Vallées تلفظ رأی
24/04/2011 ménage à trois [fr] ménage à trois تلفظ 1 رأی
24/04/2011 un [fr] un تلفظ 1 رأی
24/04/2011 dukan [fr] dukan تلفظ رأی
24/04/2011 Nicolas Sarkozy [fr] Nicolas Sarkozy تلفظ رأی
24/04/2011 Louis XIV [fr] Louis XIV تلفظ رأی
24/04/2011 exécuter [fr] exécuter تلفظ رأی
24/04/2011 fromage [fr] fromage تلفظ رأی
24/04/2011 ciseaux [fr] ciseaux تلفظ رأی
24/04/2011 pintade [fr] pintade تلفظ رأی
24/04/2011 lieu [fr] lieu تلفظ رأی
24/04/2011 fauteuil [fr] fauteuil تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

hendialys تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 195 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 14

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 16.505


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.283

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.181