کاربر: fres001 ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/02/2015 brandsoldat [sv] brandsoldat تلفظ 0 رأی
16/02/2015 bukspott [sv] bukspott تلفظ 0 رأی
16/02/2015 buklanda [sv] buklanda تلفظ 0 رأی
16/02/2015 bukhåla [sv] bukhåla تلفظ 0 رأی
16/02/2015 bumerangeffekt [sv] bumerangeffekt تلفظ 0 رأی
16/02/2015 brandbil [sv] brandbil تلفظ 0 رأی
16/02/2015 brandlukt [sv] brandlukt تلفظ 0 رأی
16/02/2015 brandmästare [sv] brandmästare تلفظ 0 رأی
16/02/2015 braksuccé [sv] braksuccé تلفظ 0 رأی
16/02/2015 brakmiddag [sv] brakmiddag تلفظ 0 رأی
16/02/2015 braja [sv] braja تلفظ 0 رأی
16/02/2015 boxnummer [sv] boxnummer تلفظ 0 رأی
16/02/2015 bragdmedaljör [sv] bragdmedaljör تلفظ 0 رأی
16/02/2015 brandredskap [sv] brandredskap تلفظ 0 رأی
16/02/2015 brandfara [sv] brandfara تلفظ 0 رأی
16/02/2015 brandbekämpning [sv] brandbekämpning تلفظ 0 رأی
16/02/2015 brandskada [sv] brandskada تلفظ 0 رأی
27/01/2015 Solveig Funseth [sv] Solveig Funseth تلفظ 0 رأی
27/01/2015 Stjärnqvist [sv] Stjärnqvist تلفظ 0 رأی
27/01/2015 låneåtagande [sv] låneåtagande تلفظ 0 رأی
27/01/2015 regimskifte [sv] regimskifte تلفظ 0 رأی
27/01/2015 sjökapten [sv] sjökapten تلفظ 0 رأی
22/01/2015 byxficka [sv] byxficka تلفظ 0 رأی
22/01/2015 byggnadsvård [sv] byggnadsvård تلفظ 0 رأی
22/01/2015 byggjobb [sv] byggjobb تلفظ 0 رأی
22/01/2015 byggnadssnickare [sv] byggnadssnickare تلفظ 0 رأی
22/01/2015 byggnadsingenjör [sv] byggnadsingenjör تلفظ 0 رأی
22/01/2015 byggnadsstil [sv] byggnadsstil تلفظ 0 رأی
22/01/2015 byggnadslån [sv] byggnadslån تلفظ 0 رأی
22/01/2015 byggnorm [sv] byggnorm تلفظ 0 رأی