کلماتی که fres001 در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

کاربر: fres001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/09/2014 vittförgrenad [sv] vittförgrenad تلفظ 0 رأی
10/09/2014 sjukpensionerad [sv] sjukpensionerad تلفظ 0 رأی
10/09/2014 förfalskad [sv] förfalskad تلفظ 0 رأی
10/09/2014 uppfriskad [sv] uppfriskad تلفظ 0 رأی
10/09/2014 förfriskad [sv] förfriskad تلفظ 0 رأی
10/09/2014 ådrig [sv] ådrig تلفظ 0 رأی
10/09/2014 korvspad [sv] korvspad تلفظ 0 رأی
10/09/2014 skadelystnad [sv] skadelystnad تلفظ 0 رأی
10/09/2014 tillkrånglad [sv] tillkrånglad تلفظ 0 رأی
10/09/2014 inpräglad [sv] inpräglad تلفظ 0 رأی
10/09/2014 ådrad [sv] ådrad تلفظ 0 رأی
09/09/2014 biocid [sv] biocid تلفظ 0 رأی
09/09/2014 bingolott [sv] bingolott تلفظ 0 رأی
09/09/2014 binjure [sv] binjure تلفظ 0 رأی
09/09/2014 bindväv [sv] bindväv تلفظ 0 رأی
09/09/2014 bindgalen [sv] bindgalen تلفظ 0 رأی
09/09/2014 självbindare [sv] självbindare تلفظ 0 رأی
09/09/2014 bioannons [sv] bioannons تلفظ 0 رأی
09/09/2014 biobiljett [sv] biobiljett تلفظ 0 رأی
09/09/2014 biografkedja [sv] biografkedja تلفظ 0 رأی
09/09/2014 samvetsfånge [sv] samvetsfånge تلفظ 0 رأی
09/09/2014 samvetsförebråelse [sv] samvetsförebråelse تلفظ 0 رأی
09/09/2014 samvetsäktenskap [sv] samvetsäktenskap تلفظ 0 رأی
09/09/2014 samvetsnöd [sv] samvetsnöd تلفظ 0 رأی
09/09/2014 sanddyn [sv] sanddyn تلفظ 0 رأی
09/09/2014 sandtag [sv] sandtag تلفظ 0 رأی
09/09/2014 sandlådenivå [sv] sandlådenivå تلفظ 0 رأی
09/09/2014 saneringsmedel [sv] saneringsmedel تلفظ 0 رأی
09/09/2014 sangria [sv] sangria تلفظ 0 رأی
09/09/2014 sandöken [sv] sandöken تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

fres001 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 9.355 (33 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10.129

رأی‌ها: 124 رأی

نمایش‌ها: 84.928


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 40

مکان بر اساس تلفظ ها: 35