کاربر:

fres001

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/08/2015 produktutvecklare [sv] produktutvecklare تلفظ 0 رأی
01/08/2015 gruppkänsla [sv] gruppkänsla تلفظ 0 رأی
01/08/2015 kommuninvånare [sv] kommuninvånare تلفظ 0 رأی
01/08/2015 dvd:er [sv] dvd:er تلفظ 0 رأی
01/08/2015 blodsugare [sv] blodsugare تلفظ 0 رأی
01/08/2015 telefonstolpe [sv] telefonstolpe تلفظ 0 رأی
01/08/2015 originalversion [sv] originalversion تلفظ 0 رأی
01/08/2015 borttappad [sv] borttappad تلفظ 0 رأی
01/08/2015 Bombskyddsgruppen [sv] Bombskyddsgruppen تلفظ 0 رأی
01/08/2015 säkerhetspådrag [sv] säkerhetspådrag تلفظ 0 رأی
01/08/2015 Nationellt forensiskt center [sv] Nationellt forensiskt center تلفظ 0 رأی
01/08/2015 vädersajt [sv] vädersajt تلفظ 0 رأی
01/08/2015 Målilla [sv] Målilla تلفظ 0 رأی
01/08/2015 Ultuna [sv] Ultuna تلفظ 0 رأی
01/08/2015 monsunregn [sv] monsunregn تلفظ 0 رأی
01/08/2015 landssorg [sv] landssorg تلفظ 0 رأی
01/08/2015 blårandig [sv] blårandig تلفظ 0 رأی
01/08/2015 serieledning [sv] serieledning تلفظ 0 رأی
01/08/2015 föryngring [sv] föryngring تلفظ 0 رأی
01/08/2015 fansen [sv] fansen تلفظ 0 رأی
01/08/2015 familjepizza [sv] familjepizza تلفظ 0 رأی
01/08/2015 Nobelbiblioteket [sv] Nobelbiblioteket تلفظ 0 رأی
01/08/2015 Nobelpriset i kemi [sv] Nobelpriset i kemi تلفظ 0 رأی
01/08/2015 Svenska Akademins Ordlista [sv] Svenska Akademins Ordlista تلفظ 0 رأی
01/08/2015 skaldekonst [sv] skaldekonst تلفظ 0 رأی
01/08/2015 minnesteckning [sv] minnesteckning تلفظ 0 رأی
01/08/2015 Snille och smak [sv] Snille och smak تلفظ 0 رأی
01/08/2015 sekreterarposten [sv] sekreterarposten تلفظ 0 رأی
01/08/2015 bibetydelse [sv] bibetydelse تلفظ 0 رأی
01/08/2015 SAOL [sv] SAOL تلفظ 0 رأی