کلمات تلفظ شده توسط fres001 در فورو صفحه 7.

کاربر: fres001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/12/2013 tecknare [sv] tecknare تلفظ رأی
23/12/2013 utflyttad [sv] utflyttad تلفظ رأی
23/12/2013 kartlagd [sv] kartlagd تلفظ رأی
23/12/2013 slör [sv] slör تلفظ رأی
23/12/2013 kontrollör [sv] kontrollör تلفظ رأی
23/12/2013 damkör [sv] damkör تلفظ رأی
23/12/2013 flanör [sv] flanör تلفظ رأی
23/12/2013 traktör [sv] traktör تلفظ رأی
23/12/2013 arvlös [sv] arvlös تلفظ رأی
23/12/2013 guldmedaljör [sv] guldmedaljör تلفظ رأی
23/12/2013 musikdirektör [sv] musikdirektör تلفظ رأی
23/12/2013 rondör [sv] rondör تلفظ رأی
23/12/2013 longör [sv] longör تلفظ رأی
23/12/2013 maskör [sv] maskör تلفظ رأی
23/12/2013 gravör [sv] gravör تلفظ رأی
23/12/2013 primör [sv] primör تلفظ رأی
23/12/2013 sugrör [sv] sugrör تلفظ رأی
23/12/2013 sekatör [sv] sekatör تلفظ رأی
23/12/2013 honnör [sv] honnör تلفظ رأی
23/12/2013 domptör [sv] domptör تلفظ رأی
23/12/2013 neonrör [sv] neonrör تلفظ رأی
23/12/2013 gosskör [sv] gosskör تلفظ رأی
23/12/2013 dressör [sv] dressör تلفظ رأی
23/12/2013 kommendör [sv] kommendör تلفظ رأی
23/12/2013 kämpahumör [sv] kämpahumör تلفظ رأی
23/12/2013 luxuös [sv] luxuös تلفظ رأی
23/12/2013 mirakulös [sv] mirakulös تلفظ رأی
23/12/2013 kapriciös [sv] kapriciös تلفظ رأی
23/12/2013 opretentiös [sv] opretentiös تلفظ رأی
23/12/2013 hämningslös [sv] hämningslös تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

fres001 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 6.046 (21 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 6.901

رأی ها: 36 رأی

نمایش ها: 61.614


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 54

مکان بر اساس تلفظ ها: 53