کلماتی که fres001 در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

کاربر: fres001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/09/2014 bindväv [sv] bindväv تلفظ 0 رأی
09/09/2014 bindgalen [sv] bindgalen تلفظ 0 رأی
09/09/2014 självbindare [sv] självbindare تلفظ 0 رأی
09/09/2014 bioannons [sv] bioannons تلفظ 0 رأی
09/09/2014 biobiljett [sv] biobiljett تلفظ 0 رأی
09/09/2014 biografkedja [sv] biografkedja تلفظ 0 رأی
09/09/2014 samvetsfånge [sv] samvetsfånge تلفظ 0 رأی
09/09/2014 samvetsförebråelse [sv] samvetsförebråelse تلفظ 0 رأی
09/09/2014 samvetsäktenskap [sv] samvetsäktenskap تلفظ 0 رأی
09/09/2014 samvetsnöd [sv] samvetsnöd تلفظ 0 رأی
09/09/2014 sanddyn [sv] sanddyn تلفظ 0 رأی
09/09/2014 sandtag [sv] sandtag تلفظ 0 رأی
09/09/2014 sandlådenivå [sv] sandlådenivå تلفظ 0 رأی
09/09/2014 saneringsmedel [sv] saneringsmedel تلفظ 0 رأی
09/09/2014 sangria [sv] sangria تلفظ 0 رأی
09/09/2014 sandöken [sv] sandöken تلفظ 0 رأی
09/09/2014 sandstorm [sv] sandstorm تلفظ 0 رأی
09/09/2014 sandbank [sv] sandbank تلفظ 0 رأی
09/09/2014 sandalett [sv] sandalett تلفظ 0 رأی
09/09/2014 bundenhet [sv] bundenhet تلفظ 0 رأی
09/09/2014 bunkring [sv] bunkring تلفظ 0 رأی
09/09/2014 Ling [sv] Ling تلفظ 0 رأی
09/09/2014 Söderström [sv] Söderström تلفظ 0 رأی
09/09/2014 Söderkvist [sv] Söderkvist تلفظ 0 رأی
09/09/2014 Södergren [sv] Södergren تلفظ 0 رأی
09/09/2014 Lindholm [sv] Lindholm تلفظ 0 رأی
09/09/2014 Lindquist [sv] Lindquist تلفظ 0 رأی
09/09/2014 Lundén [sv] Lundén تلفظ 0 رأی
09/09/2014 Lundwall [sv] Lundwall تلفظ 0 رأی
09/09/2014 Östlund [sv] Östlund تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

fres001 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 9.350 (30 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10.131

رأی‌ها: 115 رأی

نمایش‌ها: 80.094


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 39

مکان بر اساس تلفظ ها: 35