کلمات تلفظ شده توسط fres001 در فورو صفحه 7.

کاربر: fres001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/12/2013 tecknare [sv] tecknare تلفظ 0 رأی
23/12/2013 utflyttad [sv] utflyttad تلفظ 0 رأی
23/12/2013 kartlagd [sv] kartlagd تلفظ 0 رأی
23/12/2013 slör [sv] slör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 kontrollör [sv] kontrollör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 damkör [sv] damkör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 flanör [sv] flanör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 traktör [sv] traktör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 arvlös [sv] arvlös تلفظ 0 رأی
23/12/2013 guldmedaljör [sv] guldmedaljör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 musikdirektör [sv] musikdirektör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 rondör [sv] rondör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 longör [sv] longör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 maskör [sv] maskör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 gravör [sv] gravör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 primör [sv] primör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 sugrör [sv] sugrör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 sekatör [sv] sekatör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 honnör [sv] honnör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 domptör [sv] domptör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 neonrör [sv] neonrör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 gosskör [sv] gosskör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 dressör [sv] dressör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 kommendör [sv] kommendör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 kämpahumör [sv] kämpahumör تلفظ 0 رأی
23/12/2013 luxuös [sv] luxuös تلفظ 0 رأی
23/12/2013 mirakulös [sv] mirakulös تلفظ 0 رأی
23/12/2013 kapriciös [sv] kapriciös تلفظ 0 رأی
23/12/2013 opretentiös [sv] opretentiös تلفظ 0 رأی
23/12/2013 hämningslös [sv] hämningslös تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

fres001 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 6.046 (21 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 6.901

رأی ها: 36 رأی

نمایش ها: 62.167


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 54

مکان بر اساس تلفظ ها: 53