کلماتی که fres001 در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

کاربر: fres001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/11/2014 frontalangrepp [sv] frontalangrepp تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidsaktivitet [sv] fritidsaktivitet تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidssyssla [sv] fritidssyssla تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidsproblem [sv] fritidsproblem تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidsförvaltning [sv] fritidsförvaltning تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidsfiske [sv] fritidsfiske تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidsfiskare [sv] fritidsfiskare تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidsbåt [sv] fritidsbåt تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidsnämnd [sv] fritidsnämnd تلفظ 0 رأی
11/11/2014 frontmatning [sv] frontmatning تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidshus [sv] fritidshus تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidskläder [sv] fritidskläder تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidskonsulent [sv] fritidskonsulent تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidsledare [sv] fritidsledare تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidshem [sv] fritidshem تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidsnöje [sv] fritidsnöje تلفظ 0 رأی
17/10/2014 Erdin Demir [sv] Erdin Demir تلفظ 0 رأی
17/10/2014 biljetthall [sv] biljetthall تلفظ 1 رأی
17/10/2014 framtidsutsikterna [sv] framtidsutsikterna تلفظ 1 رأی
17/10/2014 Ericssonaktien [sv] Ericssonaktien تلفظ 1 رأی
17/10/2014 underhållsarbeten [sv] underhållsarbeten تلفظ 1 رأی
17/10/2014 gatuplan [sv] gatuplan تلفظ 1 رأی
15/10/2014 Linnéstaden [sv] Linnéstaden تلفظ 0 رأی
15/10/2014 bokhandlare [sv] bokhandlare تلفظ 0 رأی
15/10/2014 dotterdotter [sv] dotterdotter تلفظ 0 رأی
15/10/2014 dotterson [sv] dotterson تلفظ 0 رأی
15/10/2014 skärt [sv] skärt تلفظ 0 رأی
15/10/2014 i förrgår [sv] i förrgår تلفظ 0 رأی
15/10/2014 i övermorgon [sv] i övermorgon تلفظ 0 رأی
15/10/2014 Kungsladugård [sv] Kungsladugård تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

fres001 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 9.541 (43 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10.268

رأی‌ها: 151 رأی

نمایش‌ها: 137.552


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 44

مکان بر اساس تلفظ ها: 40