کلمات تلفظ شده توسط findelka در فورو صفحه 9.

کاربر: findelka ويراستار فوروو مشترک تلفظ های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
31/10/2010 Laborfalvy Róza [hu] Laborfalvy Róza تلفظ رأی
31/10/2010 Gundel [hu] Gundel تلفظ رأی
31/10/2010 Gundel Károly [hu] Gundel Károly تلفظ رأی
31/10/2010 Törőcsik Mari [hu] Törőcsik Mari تلفظ رأی
13/10/2010 Szakály [hu] Szakály تلفظ رأی
13/10/2010 György Ligeti [hu] György Ligeti تلفظ رأی
09/10/2010 Rába [hu] Rába تلفظ رأی
09/10/2010 Sárbogárd [hu] Sárbogárd تلفظ رأی
09/10/2010 Budapest-Kelenföld [hu] Budapest-Kelenföld تلفظ رأی
09/10/2010 Budapest-Ferencváros [hu] Budapest-Ferencváros تلفظ رأی
09/10/2010 perccel [hu] perccel تلفظ رأی
09/10/2010 hívni [hu] hívni تلفظ رأی
09/10/2010 rész [hu] rész تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 áprilisi [hu] áprilisi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 órák [hu] órák تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 éppen [hu] éppen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 tizenhármat [hu] tizenhármat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 ütöttek [hu] ütöttek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 ütni [hu] ütni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 állát [hu] állát تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 leszegve [hu] leszegve تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 leszegi az állát [hu] leszegi az állát تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 leszeg [hu] leszeg تلفظ رأی
09/10/2010 besurrant [hu] besurrant تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 besurran [hu] besurran تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 besurranni [hu] besurranni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 tömb [hu] tömb تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 Győzelem-tömb [hu] Győzelem-tömb تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 üvegajtaján [hu] üvegajtaján تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 megszabaduljon [hu] megszabaduljon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مجارستان

وب: http://none

findelka تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.130 (90 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 160

رأی ها: 91 رأی

نمایش ها: 40.606


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 809

مکان بر اساس تلفظ ها: 248