کاربر: findelka ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/10/2010 Laborfalvy Róza [hu] Laborfalvy Róza تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Gundel [hu] Gundel تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Gundel Károly [hu] Gundel Károly تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Törőcsik Mari [hu] Törőcsik Mari تلفظ 0 رأی
13/10/2010 Szakály [hu] Szakály تلفظ 0 رأی
13/10/2010 György Ligeti [hu] György Ligeti تلفظ 0 رأی
09/10/2010 Rába [hu] Rába تلفظ 0 رأی
09/10/2010 Sárbogárd [hu] Sárbogárd تلفظ 0 رأی
09/10/2010 Budapest-Kelenföld [hu] Budapest-Kelenföld تلفظ 0 رأی
09/10/2010 Budapest-Ferencváros [hu] Budapest-Ferencváros تلفظ 0 رأی
09/10/2010 perccel [hu] perccel تلفظ 0 رأی
09/10/2010 hívni [hu] hívni تلفظ 0 رأی
09/10/2010 rész [hu] rész تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 áprilisi [hu] áprilisi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 órák [hu] órák تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 éppen [hu] éppen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 tizenhármat [hu] tizenhármat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 ütöttek [hu] ütöttek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 ütni [hu] ütni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 állát [hu] állát تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 leszegve [hu] leszegve تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 leszegi az állát [hu] leszegi az állát تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 leszeg [hu] leszeg تلفظ 0 رأی
09/10/2010 besurrant [hu] besurrant تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 besurran [hu] besurran تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 besurranni [hu] besurranni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 tömb [hu] tömb تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 Győzelem-tömb [hu] Győzelem-tömb تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 üvegajtaján [hu] üvegajtaján تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2010 megszabaduljon [hu] megszabaduljon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ