کاربر: findelka ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/10/2010 polgári [hu] polgári تلفظ 0 رأی
31/10/2010 repülési [hu] repülési تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/10/2010 macskák [hu] macskák تلفظ 0 رأی
31/10/2010 beindulni [hu] beindulni تلفظ 0 رأی
31/10/2010 abbahagyni [hu] abbahagyni تلفظ 0 رأی
31/10/2010 elveszteni [hu] elveszteni تلفظ 0 رأی
31/10/2010 meg-megállva [hu] meg-megállva تلفظ 0 رأی
31/10/2010 kosárral [hu] kosárral تلفظ 0 رأی
31/10/2010 padlás [hu] padlás تلفظ 0 رأی
31/10/2010 padlásra [hu] padlásra تلفظ 0 رأی
31/10/2010 serény [hu] serény تلفظ 0 رأی
31/10/2010 kosár [hu] kosár تلفظ 0 رأی
31/10/2010 gondolok [hu] gondolok تلفظ 0 رأی
31/10/2010 nyikorgó [hu] nyikorgó تلفظ 0 رأی
31/10/2010 serényen [hu] serényen تلفظ 0 رأی
31/10/2010 obszidián [hu] obszidián تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Szilvia [hu] Szilvia تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Lupény [hu] Lupény تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Székelyudvarhely [hu] Székelyudvarhely تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Dessewffy [hu] Dessewffy تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Vörösmarty Mihály [hu] Vörösmarty Mihály تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Petőfi Sándor [hu] Petőfi Sándor تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Jászai Mari [hu] Jászai Mari تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Tolnay Klári [hu] Tolnay Klári تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Ruttkai Éva [hu] Ruttkai Éva تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Darvas Iván [hu] Darvas Iván تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Soós Imre [hu] Soós Imre تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Blaha Lujza [hu] Blaha Lujza تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Déryné Széppataki Róza [hu] Déryné Széppataki Róza تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Latinovits Zoltán [hu] Latinovits Zoltán تلفظ 0 رأی