کلماتی که ergun در فوروو تلفظ کرده

کاربر: ergun مشترک تلفظ‌های ergun شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/05/2012 naysayers [en] naysayers تلفظ 0 رأی
25/05/2012 boyish [en] boyish تلفظ 0 رأی
24/05/2012 stenographer [en] stenographer تلفظ 0 رأی
23/05/2012 disciple [en] disciple تلفظ 0 رأی
23/05/2012 follower [en] follower تلفظ 0 رأی
23/05/2012 racialist [en] racialist تلفظ 0 رأی
23/05/2012 novella [en] novella تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/05/2012 soothsayer [en] soothsayer تلفظ 0 رأی
23/05/2012 Modus Operandi [en] Modus Operandi تلفظ 0 رأی
23/05/2012 hegemony [en] hegemony تلفظ -1 رأی
23/05/2012 modus vivendi [en] modus vivendi تلفظ 0 رأی
23/05/2012 Voivode [en] Voivode تلفظ 0 رأی
23/05/2012 malaise [en] malaise تلفظ 1 رأی
23/05/2012 bedridden [en] bedridden تلفظ 0 رأی
22/05/2012 scenically [en] scenically تلفظ 0 رأی
22/05/2012 luxury [en] luxury تلفظ 0 رأی
22/05/2012 luxurious [en] luxurious تلفظ -1 رأی
22/05/2012 courageous [en] courageous تلفظ 0 رأی
22/05/2012 simultaneity [en] simultaneity تلفظ 0 رأی
22/05/2012 image [en] image تلفظ 1 رأی
22/05/2012 pass out [en] pass out تلفظ 0 رأی
22/05/2012 faster [en] faster تلفظ 0 رأی
22/05/2012 diaspora [en] diaspora تلفظ 0 رأی
22/05/2012 signalize [en] signalize تلفظ 0 رأی
22/05/2012 pick out [en] pick out تلفظ -1 رأی
22/05/2012 justice [en] justice تلفظ 0 رأی
22/05/2012 narratology [en] narratology تلفظ 0 رأی
22/05/2012 gynaecologist [en] gynaecologist تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

an English language professor at a private university
bilingual speaker

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوقلمون

ergun تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 28 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3

رأی‌ها: 3 رأی

نمایش‌ها: 6.255


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 13.365

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.732