کلماتی که eralakiy در فوروو تلفظ کرده

کاربر: eralakiy مشترک تلفظ‌های eralakiy شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/12/2010 swampy [en] swampy تلفظ 0 رأی
26/12/2010 creditable [en] creditable تلفظ 0 رأی
26/12/2010 untainted [en] untainted تلفظ 0 رأی
19/12/2010 plumpness [en] plumpness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 hawkishness [en] hawkishness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 dumbness [en] dumbness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 doziness [en] doziness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 sloppiness [en] sloppiness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 sluggishness [en] sluggishness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 clerical [en] clerical تلفظ 1 رأی
19/12/2010 activeness [en] activeness تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/12/2010 awfulness [en] awfulness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 sleeplessness [en] sleeplessness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 sleekness [en] sleekness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 prematureness [en] prematureness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 preposterousness [en] preposterousness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 potableness [en] potableness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 apple cider [en] apple cider تلفظ 0 رأی
19/12/2010 edibleness [en] edibleness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 regretfulness [en] regretfulness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 acuteness [en] acuteness تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/12/2010 joyousness [en] joyousness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 adventurousness [en] adventurousness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 jerkiness [en] jerkiness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 intricateness [en] intricateness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 unobtrusiveness [en] unobtrusiveness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 lankiness [en] lankiness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 protrusiveness [en] protrusiveness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 jaggedness [en] jaggedness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 usableness [en] usableness تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: کانادا

eralakiy تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 120 (5 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 7 رأی

نمایش‌ها: 12.048


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 41.969

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.889