کلماتی که eralakiy در فوروو تلفظ کرده

کاربر: eralakiy مشترک تلفظ‌های eralakiy شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/12/2010 swampy [en] swampy تلفظ 0 رأی
26/12/2010 creditable [en] creditable تلفظ 0 رأی
26/12/2010 untainted [en] untainted تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/12/2010 plumpness [en] plumpness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 hawkishness [en] hawkishness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 dumbness [en] dumbness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 doziness [en] doziness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 sloppiness [en] sloppiness تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/12/2010 sluggishness [en] sluggishness تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/12/2010 clerical [en] clerical تلفظ 1 رأی
19/12/2010 sleeplessness [en] sleeplessness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 sleekness [en] sleekness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 preposterousness [en] preposterousness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 apple cider [en] apple cider تلفظ 0 رأی
19/12/2010 regretfulness [en] regretfulness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 acuteness [en] acuteness تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/12/2010 joyousness [en] joyousness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 jerkiness [en] jerkiness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 unobtrusiveness [en] unobtrusiveness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 lankiness [en] lankiness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 usableness [en] usableness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 laxness [en] laxness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 strictness [en] strictness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 stoutness [en] stoutness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 quaintness [en] quaintness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 numerosity [en] numerosity تلفظ 0 رأی
19/12/2010 obtrusiveness [en] obtrusiveness تلفظ 0 رأی
18/12/2010 descending [en] descending تلفظ -1 رأی
18/12/2010 haughtiness [en] haughtiness تلفظ 1 رأی
18/12/2010 wickedness [en] wickedness تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: کانادا

eralakiy تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 85 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 14 رأی

نمایش‌ها: 17.195


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 25.968

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.960