کلماتی که eeriechan در فوروو تلفظ کرده

کاربر: eeriechan مشترک تلفظ‌های eeriechan شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/03/2010 precedida [es] precedida تلفظ 0 رأی
15/03/2010 triptongos [es] triptongos تلفظ 0 رأی
15/03/2010 monosílabas [es] monosílabas تلفظ 0 رأی
15/03/2010 diacrítica [es] diacrítica تلفظ 0 رأی
15/03/2010 aletargarse [es] aletargarse تلفظ 0 رأی
15/03/2010 endócrino [es] endócrino تلفظ 0 رأی
15/03/2010 anaxágoras [es] anaxágoras تلفظ 0 رأی
15/03/2010 fluorescente [es] fluorescente تلفظ 0 رأی
15/03/2010 ópalo [es] ópalo تلفظ 0 رأی
15/03/2010 zambullir [es] zambullir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 aseando [es] aseando تلفظ 0 رأی
15/03/2010 enhebrado [es] enhebrado تلفظ 0 رأی
15/03/2010 pizarrón [es] pizarrón تلفظ 0 رأی
15/03/2010 cerciorar [es] cerciorar تلفظ 0 رأی
15/03/2010 mecer [es] mecer تلفظ 0 رأی
15/03/2010 escudriñado [es] escudriñado تلفظ 0 رأی
15/03/2010 resello [es] resello تلفظ 0 رأی
15/03/2010 susceptible [es] susceptible تلفظ 0 رأی
15/03/2010 diferenciando [es] diferenciando تلفظ 0 رأی
15/03/2010 recogiendo [es] recogiendo تلفظ 0 رأی
15/03/2010 trenzando [es] trenzando تلفظ 0 رأی
15/03/2010 trenzado [es] trenzado تلفظ 0 رأی
15/03/2010 herniado [es] herniado تلفظ 0 رأی
15/03/2010 avituallado [es] avituallado تلفظ 0 رأی
15/03/2010 amplificando [es] amplificando تلفظ 0 رأی
15/03/2010 ensuciando [es] ensuciando تلفظ 0 رأی
15/03/2010 exhumando [es] exhumando تلفظ 0 رأی
15/03/2010 exhumado [es] exhumado تلفظ 0 رأی
15/03/2010 exhumador [es] exhumador تلفظ 0 رأی
15/03/2010 auspiciando [es] auspiciando تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مکزیک

eeriechan تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 32 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 4.939


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.371