کلمات تلفظ شده توسط eeriechan در فورو

کاربر: eeriechan مشترک تلفظ های eeriechan شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/03/2010 precedida [es] precedida تلفظ رأی
15/03/2010 triptongos [es] triptongos تلفظ رأی
15/03/2010 monosílabas [es] monosílabas تلفظ رأی
15/03/2010 diacrítica [es] diacrítica تلفظ رأی
15/03/2010 aletargarse [es] aletargarse تلفظ رأی
15/03/2010 endócrino [es] endócrino تلفظ رأی
15/03/2010 anaxágoras [es] anaxágoras تلفظ رأی
15/03/2010 fluorescente [es] fluorescente تلفظ رأی
15/03/2010 ópalo [es] ópalo تلفظ رأی
15/03/2010 zambullir [es] zambullir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 aseando [es] aseando تلفظ رأی
15/03/2010 enhebrado [es] enhebrado تلفظ رأی
15/03/2010 pizarrón [es] pizarrón تلفظ رأی
15/03/2010 cerciorar [es] cerciorar تلفظ رأی
15/03/2010 mecer [es] mecer تلفظ رأی
15/03/2010 escudriñado [es] escudriñado تلفظ رأی
15/03/2010 resello [es] resello تلفظ رأی
15/03/2010 susceptible [es] susceptible تلفظ رأی
15/03/2010 diferenciando [es] diferenciando تلفظ رأی
15/03/2010 recogiendo [es] recogiendo تلفظ رأی
15/03/2010 trenzando [es] trenzando تلفظ رأی
15/03/2010 trenzado [es] trenzado تلفظ رأی
15/03/2010 herniado [es] herniado تلفظ رأی
15/03/2010 avituallado [es] avituallado تلفظ رأی
15/03/2010 amplificando [es] amplificando تلفظ رأی
15/03/2010 ensuciando [es] ensuciando تلفظ رأی
15/03/2010 exhumando [es] exhumando تلفظ رأی
15/03/2010 exhumado [es] exhumado تلفظ رأی
15/03/2010 exhumador [es] exhumador تلفظ رأی
15/03/2010 auspiciando [es] auspiciando تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مکزیک

eeriechan تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 32 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 2.905


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.218