دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/12/2012 chloor [vls] chloor تلفظ 0 رأی
19/12/2012 goud [vls] goud تلفظ 0 رأی
19/12/2012 water [vls] water تلفظ 0 رأی
19/12/2012 neon [vls] neon تلفظ 0 رأی
19/12/2012 lood [vls] lood تلفظ 0 رأی
19/12/2012 kwik [vls] kwik تلفظ 0 رأی
19/12/2012 cultuur [vls] cultuur تلفظ 0 رأی
19/12/2012 helium [vls] helium تلفظ 0 رأی
19/12/2012 fosfor [vls] fosfor تلفظ 0 رأی
19/12/2012 betekend [vls] betekend تلفظ 0 رأی
19/12/2012 Jood [vls] Jood تلفظ 0 رأی
19/12/2012 Italië [vls] Italië تلفظ 0 رأی
19/12/2012 Groot-Bijgaarden [vls] Groot-Bijgaarden تلفظ 0 رأی
30/09/2012 Donald Muylle [vls] Donald Muylle تلفظ 0 رأی
30/09/2012 miles [la] miles تلفظ 0 رأی
30/09/2012 Diederick [vls] Diederick تلفظ 0 رأی
30/09/2012 pinda [vls] pinda تلفظ 0 رأی
30/09/2012 Van Rompuy [vls] Van Rompuy تلفظ 0 رأی
30/09/2012 007 [vls] 007 تلفظ 0 رأی
30/09/2012 geluidsopname [vls] geluidsopname تلفظ -1 رأی
30/09/2012 Leentje [vls] Leentje تلفظ 0 رأی
30/09/2012 sport [vls] sport تلفظ 0 رأی
30/09/2012 servus [la] servus تلفظ 0 رأی