کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/09/2016 Muehrcke's nails [en] Muehrcke's nails تلفظ 0 رأی
14/09/2016 visualization [en] visualization تلفظ 0 رأی
14/09/2016 uridylyltransferase [en] uridylyltransferase تلفظ 1 رأی
13/09/2016 Hantavirus [en] Hantavirus تلفظ 0 رأی
13/09/2016 why'll [en] why'll تلفظ 0 رأی
13/09/2016 uroporphyrinogen [en] uroporphyrinogen تلفظ 0 رأی
12/09/2016 Royal Ballet [en] Royal Ballet تلفظ 0 رأی
12/09/2016 London City Airport [en] London City Airport تلفظ 1 رأی
12/09/2016 Battle of Bosworth Field [en] Battle of Bosworth Field تلفظ 1 رأی
12/09/2016 dessertspoonful [en] dessertspoonful تلفظ 1 رأی
12/09/2016 fathomably [en] fathomably تلفظ 0 رأی
12/09/2016 oughtn't've [en] oughtn't've تلفظ 0 رأی
12/09/2016 titin [en] titin تلفظ 0 رأی
11/09/2016 conjunctival [en] conjunctival تلفظ 1 رأی
10/09/2016 echelons [en] echelons تلفظ 0 رأی
10/09/2016 pulmonale [en] pulmonale تلفظ 0 رأی
10/09/2016 tripos [en] tripos تلفظ 1 رأی
08/09/2016 Dartington [en] Dartington تلفظ 1 رأی
08/09/2016 royal salute [en] royal salute تلفظ 1 رأی
08/09/2016 player piano [en] player piano تلفظ 1 رأی
08/09/2016 heresimach [en] heresimach تلفظ 0 رأی
08/09/2016 Quodlibet [en] Quodlibet تلفظ 0 رأی
08/09/2016 prickly heat [en] prickly heat تلفظ 1 رأی
08/09/2016 Agatha [en] Agatha تلفظ 0 رأی
08/09/2016 loss [en] loss تلفظ 0 رأی
07/09/2016 Carlton House Terrace [en] Carlton House Terrace تلفظ 1 رأی
07/09/2016 Dorado [en] Dorado تلفظ 0 رأی
07/09/2016 Aspall [en] Aspall تلفظ 0 رأی
07/09/2016 Sloane Square [en] Sloane Square تلفظ 1 رأی
07/09/2016 Jefferson Farjeon [en] Jefferson Farjeon تلفظ 0 رأی