کاربر: dorabora ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/06/2015 Suburra [en] Suburra تلفظ 0 رأی
03/06/2015 Bezold-Jarisch [en] Bezold-Jarisch تلفظ 0 رأی
03/06/2015 fafrotskies [en] fafrotskies تلفظ 0 رأی
03/06/2015 wattle and daub [en] wattle and daub تلفظ 0 رأی
03/06/2015 dribs and drabs [en] dribs and drabs تلفظ 0 رأی
03/06/2015 adumbration [en] adumbration تلفظ 0 رأی
02/06/2015 Wraxall [en] Wraxall تلفظ 0 رأی
02/06/2015 Frizinghall [en] Frizinghall تلفظ 0 رأی
01/06/2015 contract [en] contract تلفظ 0 رأی
01/06/2015 Kuala Lumpur [en] Kuala Lumpur تلفظ 0 رأی
01/06/2015 Windhoek [en] Windhoek تلفظ 0 رأی
31/05/2015 Thales [en] Thales تلفظ 0 رأی
31/05/2015 comparable [en] comparable تلفظ 0 رأی
30/05/2015 goal [en] goal تلفظ 0 رأی
30/05/2015 goat [en] goat تلفظ 0 رأی
30/05/2015 wholly [en] wholly تلفظ 0 رأی
30/05/2015 holy [en] holy تلفظ 0 رأی
28/05/2015 dihydropteroate synthase [en] dihydropteroate synthase تلفظ 1 رأی
28/05/2015 Bristol Palin [en] Bristol Palin تلفظ 0 رأی
28/05/2015 Thomas Houseago [en] Thomas Houseago تلفظ 0 رأی
28/05/2015 X-ray fluorescence [en] X-ray fluorescence تلفظ 0 رأی
28/05/2015 hyperthymestic [en] hyperthymestic تلفظ 0 رأی
26/05/2015 decider [en] decider تلفظ 0 رأی
25/05/2015 gynandromorphic hermaphroditism [en] gynandromorphic hermaphroditism تلفظ 0 رأی
25/05/2015 Marmaduke Pickthall [en] Marmaduke Pickthall تلفظ 0 رأی
25/05/2015 sillage [en] sillage تلفظ 0 رأی
19/05/2015 quadriceps femoris [en] quadriceps femoris تلفظ 0 رأی
19/05/2015 biceps femoris [en] biceps femoris تلفظ 0 رأی
19/05/2015 rectus femoris [en] rectus femoris تلفظ 1 رأی
19/05/2015 harem [en] harem تلفظ 0 رأی