کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/06/2016 Milford Haven [en] Milford Haven تلفظ 1 رأی
01/06/2016 Norwich City [en] Norwich City تلفظ 0 رأی
26/05/2016 J. M. Synge [en] J. M. Synge تلفظ 0 رأی
26/05/2016 PENHOLLOW [en] PENHOLLOW تلفظ 0 رأی
26/05/2016 Delhiite [en] Delhiite تلفظ 0 رأی
26/05/2016 loudhailer [en] loudhailer تلفظ 0 رأی
26/05/2016 rhynchocyon [en] rhynchocyon تلفظ 0 رأی
26/05/2016 Thomas Stanesby [en] Thomas Stanesby تلفظ 0 رأی
26/05/2016 predate [en] predate تلفظ 0 رأی
26/05/2016 Lactobacillales [en] Lactobacillales تلفظ 0 رأی
18/05/2016 respray [en] respray تلفظ 0 رأی
18/05/2016 lip-read [en] lip-read تلفظ 0 رأی
18/05/2016 wood sorrel [en] wood sorrel تلفظ 0 رأی
18/05/2016 retrosplenial [en] retrosplenial تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Ropinirole [en] Ropinirole تلفظ 0 رأی
18/05/2016 law courts [en] law courts تلفظ 0 رأی
18/05/2016 isoerythrolysis [en] isoerythrolysis تلفظ 0 رأی
18/05/2016 gazundered [en] gazundered تلفظ 0 رأی
18/05/2016 gazumped [en] gazumped تلفظ 0 رأی
18/05/2016 prepatellar [en] prepatellar تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Inferior nares [en] Inferior nares تلفظ 0 رأی
16/05/2016 hydroxyeicosatetraenoic [en] hydroxyeicosatetraenoic تلفظ 0 رأی
16/05/2016 Oz bus [en] Oz bus تلفظ 0 رأی
16/05/2016 hamartomas [en] hamartomas تلفظ 0 رأی
16/05/2016 perseverant [en] perseverant تلفظ 0 رأی
16/05/2016 Layer Marney [en] Layer Marney تلفظ 1 رأی
16/05/2016 anthropotheism [en] anthropotheism تلفظ 0 رأی
16/05/2016 vigesimality [en] vigesimality تلفظ 0 رأی
16/05/2016 Russifier [en] Russifier تلفظ 0 رأی
16/05/2016 leading light [en] leading light تلفظ 0 رأی