کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/12/2016 par excellence [en] par excellence تلفظ 1 رأی
05/12/2016 Age of Enlightenment [en] Age of Enlightenment تلفظ 1 رأی
05/12/2016 white cliffs of Dover [en] white cliffs of Dover تلفظ 1 رأی
05/12/2016 Bloomsbury Group [en] Bloomsbury Group تلفظ 1 رأی
05/12/2016 cinerary urn [en] cinerary urn تلفظ 1 رأی
05/12/2016 Poets' Corner [en] Poets' Corner تلفظ 1 رأی
04/12/2016 heparan sulfate [en] heparan sulfate تلفظ 1 رأی
04/12/2016 dermatan sulfate [en] dermatan sulfate تلفظ 0 رأی
04/12/2016 bilobate [en] bilobate تلفظ 1 رأی
04/12/2016 acrosin [en] acrosin تلفظ 1 رأی
04/12/2016 retinohypothalamic tract [en] retinohypothalamic tract تلفظ 1 رأی
04/12/2016 pinealocytes [en] pinealocytes تلفظ 1 رأی
04/12/2016 pinealocyte [en] pinealocyte تلفظ 1 رأی
04/12/2016 mudroom [en] mudroom تلفظ 0 رأی
04/12/2016 d-glucosamine [en] d-glucosamine تلفظ 0 رأی
04/12/2016 N-acetylgalactosamine [en] N-acetylgalactosamine تلفظ 0 رأی
04/12/2016 keratan sulfate [en] keratan sulfate تلفظ 0 رأی
04/12/2016 d-galactosamine [en] d-galactosamine تلفظ 0 رأی
04/12/2016 folliculo-stellate [en] folliculo-stellate تلفظ 1 رأی
04/12/2016 helicine arteries [en] helicine arteries تلفظ 0 رأی
04/12/2016 chondroitin sulfate [en] chondroitin sulfate تلفظ 0 رأی
04/12/2016 running order [en] running order تلفظ 1 رأی
04/12/2016 gametid [en] gametid تلفظ 0 رأی
04/12/2016 pituicyte [en] pituicyte تلفظ 1 رأی
04/12/2016 spermatid [en] spermatid تلفظ 0 رأی
04/12/2016 periurethral [en] periurethral تلفظ 1 رأی
04/12/2016 Rochelle [en] Rochelle تلفظ 0 رأی
04/12/2016 belly tendon [en] belly tendon تلفظ 0 رأی
04/12/2016 Tetrahydrobiopterin [en] Tetrahydrobiopterin تلفظ 0 رأی
04/12/2016 transglucosidase [en] transglucosidase تلفظ 1 رأی