کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/08/2015 bruit [en] bruit تلفظ 0 رأی
13/08/2015 spit [en] spit تلفظ 0 رأی
13/08/2015 delusion [en] delusion تلفظ 0 رأی
13/08/2015 Circassian (British Pronunciation) [en] Circassian (British Pronunciation) تلفظ 0 رأی
12/08/2015 Achondroplasiaphobia [en] Achondroplasiaphobia تلفظ 0 رأی
12/08/2015 urethra [en] urethra تلفظ 0 رأی
12/08/2015 ureter [en] ureter تلفظ 0 رأی
12/08/2015 supervocalic [en] supervocalic تلفظ 0 رأی
12/08/2015 grindylow [en] grindylow تلفظ 0 رأی
12/08/2015 atonal [en] atonal تلفظ 0 رأی
12/08/2015 Coccinellidaephobia [en] Coccinellidaephobia تلفظ 0 رأی
12/08/2015 recite [en] recite تلفظ 1 رأی
12/08/2015 metacarpophalangeal joints [en] metacarpophalangeal joints تلفظ 1 رأی
08/08/2015 predilection [en] predilection تلفظ 0 رأی
08/08/2015 scirrhous [en] scirrhous تلفظ 0 رأی
08/08/2015 caracal [en] caracal تلفظ 0 رأی
08/08/2015 exungulate [en] exungulate تلفظ 0 رأی
08/08/2015 capon [en] capon تلفظ 0 رأی
08/08/2015 feculent [en] feculent تلفظ 0 رأی
06/08/2015 pointiage [en] pointiage تلفظ 0 رأی
06/08/2015 adventitia [en] adventitia تلفظ 0 رأی
06/08/2015 Lie algebra [en] Lie algebra تلفظ 0 رأی
06/08/2015 Vaes Dothrak [en] Vaes Dothrak تلفظ 0 رأی
05/08/2015 zearalenone [en] zearalenone تلفظ 0 رأی
05/08/2015 Myron Prinzmetal [en] Myron Prinzmetal تلفظ 0 رأی
05/08/2015 Lokiarchaeota [en] Lokiarchaeota تلفظ 0 رأی
05/08/2015 talimogene laherparepvec [en] talimogene laherparepvec تلفظ 0 رأی
05/08/2015 oculesics [en] oculesics تلفظ 0 رأی
05/08/2015 Monachopsis [en] Monachopsis تلفظ 0 رأی
05/08/2015 Suffolk [en] Suffolk تلفظ 1 رأی