کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/11/2015 overheard [en] overheard تلفظ 1 رأی
03/11/2015 thrashing [en] thrashing تلفظ 0 رأی
03/11/2015 rotten to the core [en] rotten to the core تلفظ 1 رأی
03/11/2015 undisputed [en] undisputed تلفظ 0 رأی
03/11/2015 third-person [en] third-person تلفظ 0 رأی
03/11/2015 bank statement [en] bank statement تلفظ 1 رأی
03/11/2015 amphiprostyle [en] amphiprostyle تلفظ 0 رأی
03/11/2015 Phrynichus [en] Phrynichus تلفظ 0 رأی
03/11/2015 echini [en] echini تلفظ 0 رأی
03/11/2015 Euryale [en] Euryale تلفظ 0 رأی
03/11/2015 obliger [en] obliger تلفظ 0 رأی
03/11/2015 canonicalize [en] canonicalize تلفظ 0 رأی
03/11/2015 squirearchal [en] squirearchal تلفظ 0 رأی
03/11/2015 archaezoa [en] archaezoa تلفظ 0 رأی
03/11/2015 ophthalmodynamometer [en] ophthalmodynamometer تلفظ 0 رأی
03/11/2015 Sialolithotomy [en] Sialolithotomy تلفظ 0 رأی
03/11/2015 squirearchy [en] squirearchy تلفظ 0 رأی
03/11/2015 Letter of marque [en] Letter of marque تلفظ 0 رأی
03/11/2015 Aristagoras [en] Aristagoras تلفظ 0 رأی
03/11/2015 mountain range [en] mountain range تلفظ 0 رأی
03/11/2015 freeholder [en] freeholder تلفظ 0 رأی
03/11/2015 ampullaceous [en] ampullaceous تلفظ 0 رأی
03/11/2015 tinkly [en] tinkly تلفظ 0 رأی
03/11/2015 mopsy [en] mopsy تلفظ 0 رأی
03/11/2015 Gwendolen Harleth [en] Gwendolen Harleth تلفظ 0 رأی
03/11/2015 isoprenoids [en] isoprenoids تلفظ 0 رأی
03/11/2015 Portuguese man-of-war [en] Portuguese man-of-war تلفظ 0 رأی
03/11/2015 thanks-offering [en] thanks-offering تلفظ 0 رأی
29/10/2015 Houses of Parliament [en] Houses of Parliament تلفظ 0 رأی
29/10/2015 Battle of Zama [en] Battle of Zama تلفظ 0 رأی