کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/04/2016 go with the flow [en] go with the flow تلفظ 1 رأی
18/04/2016 trooped [en] trooped تلفظ 1 رأی
18/04/2016 waylaying [en] waylaying تلفظ 1 رأی
18/04/2016 trooping [en] trooping تلفظ 1 رأی
18/04/2016 Calvados [en] Calvados تلفظ 0 رأی
18/04/2016 Ayatollah [en] Ayatollah تلفظ 0 رأی
18/04/2016 archipelagos [en] archipelagos تلفظ 1 رأی
18/04/2016 prophylactic [en] prophylactic تلفظ 0 رأی
18/04/2016 prophylaxis [en] prophylaxis تلفظ 0 رأی
18/04/2016 transplant [en] transplant تلفظ 0 رأی
18/04/2016 eschews [en] eschews تلفظ 0 رأی
18/04/2016 ebullient [en] ebullient تلفظ 0 رأی
18/04/2016 esthetic [en] esthetic تلفظ 0 رأی
17/04/2016 presentable [en] presentable تلفظ 0 رأی
17/04/2016 tercentenary [en] tercentenary تلفظ 0 رأی
17/04/2016 satisfyingly [en] satisfyingly تلفظ 1 رأی
17/04/2016 courgettes [en] courgettes تلفظ 0 رأی
15/04/2016 necrophilist [en] necrophilist تلفظ 0 رأی
13/04/2016 Hippurate [en] Hippurate تلفظ 0 رأی
13/04/2016 Mary Delany [en] Mary Delany تلفظ 0 رأی
13/04/2016 Lese Majesty [en] Lese Majesty تلفظ 0 رأی
13/04/2016 colebrook [en] colebrook تلفظ 0 رأی
13/04/2016 calf muscle [en] calf muscle تلفظ 0 رأی
13/04/2016 Spaulding [en] Spaulding تلفظ 0 رأی
13/04/2016 La Belle Dame Sans Merci [en] La Belle Dame Sans Merci تلفظ 1 رأی
13/04/2016 Hatchards [en] Hatchards تلفظ 1 رأی
13/04/2016 Glencoe [en] Glencoe تلفظ 0 رأی
11/04/2016 troupers [en] troupers تلفظ 1 رأی
11/04/2016 come out in the wash [en] come out in the wash تلفظ 1 رأی
11/04/2016 remonstrates [en] remonstrates تلفظ 1 رأی