کاربر: dorabora ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/07/2015 George Prevost [en] George Prevost تلفظ 1 رأی
07/07/2015 Phineas Riall [en] Phineas Riall تلفظ 1 رأی
07/07/2015 dehydrogenases [en] dehydrogenases تلفظ 0 رأی
07/07/2015 Roger Hale Sheaffe [en] Roger Hale Sheaffe تلفظ 0 رأی
07/07/2015 Cecil Bisshopp [en] Cecil Bisshopp تلفظ 1 رأی
06/07/2015 dolichoectasia [en] dolichoectasia تلفظ 0 رأی
06/07/2015 carboplatin [en] carboplatin تلفظ 0 رأی
06/07/2015 pachymeninges [en] pachymeninges تلفظ 0 رأی
06/07/2015 viz. [en] viz. تلفظ 2 رأی
06/07/2015 Mitoxantrone [en] Mitoxantrone تلفظ 0 رأی
06/07/2015 overlook [en] overlook تلفظ 0 رأی
06/07/2015 sonosalpingography [en] sonosalpingography تلفظ 0 رأی
06/07/2015 René Descartes [en] René Descartes تلفظ 0 رأی
06/07/2015 gastroenterology [en] gastroenterology تلفظ 0 رأی
06/07/2015 xenogeneic [en] xenogeneic تلفظ 0 رأی
06/07/2015 nephrology [en] nephrology تلفظ 0 رأی
06/07/2015 perinatal [en] perinatal تلفظ 0 رأی
06/07/2015 M.gastrocnemius [en] M.gastrocnemius تلفظ 0 رأی
26/06/2015 Morwenna [en] Morwenna تلفظ 0 رأی
26/06/2015 Demelza [en] Demelza تلفظ 1 رأی
26/06/2015 Hendrawna Beach [en] Hendrawna Beach تلفظ 1 رأی
26/06/2015 cillary [en] cillary تلفظ 0 رأی
26/06/2015 Sawle [en] Sawle تلفظ 1 رأی
26/06/2015 Hawkules [en] Hawkules تلفظ 0 رأی
26/06/2015 [en] ♀ تلفظ 0 رأی
24/06/2015 dwarfs [en] dwarfs تلفظ 0 رأی
24/06/2015 admittedly [en] admittedly تلفظ 0 رأی
24/06/2015 Dr. Choake [en] Dr. Choake تلفظ 0 رأی
24/06/2015 Alfred Lord Tennyson [en] Alfred Lord Tennyson تلفظ 0 رأی
24/06/2015 sow (verb) [en] sow (verb) تلفظ 0 رأی