کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/04/2016 choccy biccy [en] choccy biccy تلفظ 0 رأی
26/04/2016 pyloromyotomy [en] pyloromyotomy تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Theodosius [en] Theodosius تلفظ 1 رأی
23/04/2016 plus fours [en] plus fours تلفظ 0 رأی
23/04/2016 standardisation [en] standardisation تلفظ 0 رأی
23/04/2016 witter [en] witter تلفظ 1 رأی
23/04/2016 wittered [en] wittered تلفظ 1 رأی
23/04/2016 charivari [en] charivari تلفظ 0 رأی
23/04/2016 penult [en] penult تلفظ 0 رأی
23/04/2016 transhiatal [en] transhiatal تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Evista [en] Evista تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Ceftin [en] Ceftin تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Peleus [en] Peleus تلفظ 0 رأی
23/04/2016 caster sugar [en] caster sugar تلفظ 1 رأی
23/04/2016 misdiagnoses [en] misdiagnoses تلفظ 1 رأی
23/04/2016 pathos [en] pathos تلفظ 1 رأی
20/04/2016 first things first [en] first things first تلفظ 1 رأی
20/04/2016 Wyss [en] Wyss تلفظ 0 رأی
20/04/2016 Cyme (Euboea) [en] Cyme (Euboea) تلفظ 1 رأی
20/04/2016 Macedonia [en] Macedonia تلفظ 1 رأی
20/04/2016 Italy [en] Italy تلفظ 1 رأی
20/04/2016 Lacedaemon [en] Lacedaemon تلفظ 1 رأی
20/04/2016 Chios [en] Chios تلفظ 0 رأی
20/04/2016 Plataea [en] Plataea تلفظ 1 رأی
20/04/2016 Gulf of Corinth [en] Gulf of Corinth تلفظ 1 رأی
20/04/2016 Gulf of Euboea [en] Gulf of Euboea تلفظ 1 رأی
20/04/2016 Lesbos [en] Lesbos تلفظ 1 رأی
20/04/2016 Thebes [en] Thebes تلفظ 1 رأی
20/04/2016 Mediterranean Sea [en] Mediterranean Sea تلفظ 2 رأی
18/04/2016 subsident [en] subsident تلفظ 0 رأی