کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/06/2016 cross-infection [en] cross-infection تلفظ 1 رأی
08/06/2016 rumbles [en] rumbles تلفظ 0 رأی
07/06/2016 ablare [en] ablare تلفظ 0 رأی
07/06/2016 Mersey Beat [en] Mersey Beat تلفظ 0 رأی
07/06/2016 awhirl [en] awhirl تلفظ 0 رأی
07/06/2016 Temazepam [en] Temazepam تلفظ 0 رأی
07/06/2016 gegenschein [en] gegenschein تلفظ 0 رأی
07/06/2016 Dickens's [en] Dickens's تلفظ 0 رأی
07/06/2016 Chip butty [en] Chip butty تلفظ 1 رأی
07/06/2016 dark lady of the sonnets [en] dark lady of the sonnets تلفظ 1 رأی
07/06/2016 Lords Temporal [en] Lords Temporal تلفظ 1 رأی
07/06/2016 South Ken [en] South Ken تلفظ 1 رأی
01/06/2016 David Wiese [en] David Wiese تلفظ 0 رأی
01/06/2016 Decca Aitkenhead [en] Decca Aitkenhead تلفظ 0 رأی
01/06/2016 rancour [en] rancour تلفظ 0 رأی
01/06/2016 Peter Trudgill [en] Peter Trudgill تلفظ 0 رأی
01/06/2016 Majesto [en] Majesto تلفظ 0 رأی
01/06/2016 Milford Haven [en] Milford Haven تلفظ 1 رأی
01/06/2016 Norwich City [en] Norwich City تلفظ 0 رأی
26/05/2016 J. M. Synge [en] J. M. Synge تلفظ 0 رأی
26/05/2016 PENHOLLOW [en] PENHOLLOW تلفظ 0 رأی
26/05/2016 Delhiite [en] Delhiite تلفظ 0 رأی
26/05/2016 loudhailer [en] loudhailer تلفظ 0 رأی
26/05/2016 rhynchocyon [en] rhynchocyon تلفظ 0 رأی
26/05/2016 Thomas Stanesby [en] Thomas Stanesby تلفظ 0 رأی
26/05/2016 predate [en] predate تلفظ 0 رأی
26/05/2016 Lactobacillales [en] Lactobacillales تلفظ 0 رأی
18/05/2016 respray [en] respray تلفظ 0 رأی
18/05/2016 lip-read [en] lip-read تلفظ 0 رأی
18/05/2016 wood sorrel [en] wood sorrel تلفظ 0 رأی