کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/09/2015 Thalian [en] Thalian تلفظ 0 رأی
22/09/2015 Arthur Waley [en] Arthur Waley تلفظ 0 رأی
22/09/2015 Arcite [en] Arcite تلفظ 0 رأی
22/09/2015 ogler [en] ogler تلفظ 0 رأی
22/09/2015 nycturia [en] nycturia تلفظ 0 رأی
22/09/2015 Acriflavine [en] Acriflavine تلفظ 0 رأی
17/09/2015 acetylcysteine [en] acetylcysteine تلفظ 1 رأی
17/09/2015 Lignocaine [en] Lignocaine تلفظ 0 رأی
17/09/2015 ipecacuanha [en] ipecacuanha تلفظ 0 رأی
17/09/2015 Perindopril [en] Perindopril تلفظ 0 رأی
17/09/2015 Frusemide [en] Frusemide تلفظ 0 رأی
17/09/2015 etoricoxib [en] etoricoxib تلفظ 0 رأی
17/09/2015 Combantrin [en] Combantrin تلفظ 0 رأی
17/09/2015 Indocid [en] Indocid تلفظ 0 رأی
17/09/2015 uvulae [en] uvulae تلفظ 1 رأی
17/09/2015 Thames Estuary [en] Thames Estuary تلفظ 0 رأی
17/09/2015 riparia [en] riparia تلفظ 0 رأی
17/09/2015 Tetracosactide [en] Tetracosactide تلفظ 0 رأی
17/09/2015 Eltroxin [en] Eltroxin تلفظ 0 رأی
10/09/2015 gabion [en] gabion تلفظ 0 رأی
10/09/2015 physicalization [en] physicalization تلفظ 0 رأی
10/09/2015 Romola Garai [en] Romola Garai تلفظ 0 رأی
10/09/2015 Luscinia megarhynchos [en] Luscinia megarhynchos تلفظ 0 رأی
10/09/2015 anoxaemia [en] anoxaemia تلفظ 0 رأی
10/09/2015 cippolini [en] cippolini تلفظ 0 رأی
10/09/2015 thalamic nucleus [en] thalamic nucleus تلفظ 0 رأی
10/09/2015 isoprenaline [en] isoprenaline تلفظ 0 رأی
10/09/2015 leukomalacia [en] leukomalacia تلفظ 0 رأی
10/09/2015 phosphodiesterase [en] phosphodiesterase تلفظ 0 رأی
10/09/2015 velleities [en] velleities تلفظ 0 رأی