کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/10/2016 pallidus [en] pallidus تلفظ 0 رأی
10/10/2016 Songs of Innocence and of Experience [en] Songs of Innocence and of Experience تلفظ 1 رأی
05/10/2016 Solange [en] Solange تلفظ 0 رأی
05/10/2016 Bronski Beat [en] Bronski Beat تلفظ 0 رأی
05/10/2016 mislaying [en] mislaying تلفظ 0 رأی
05/10/2016 recool [en] recool تلفظ 0 رأی
05/10/2016 superantigen [en] superantigen تلفظ 0 رأی
05/10/2016 phytohemagglutinin [en] phytohemagglutinin تلفظ 0 رأی
05/10/2016 arts [en] arts تلفظ 0 رأی
05/10/2016 Order of the Garter [en] Order of the Garter تلفظ 0 رأی
05/10/2016 Order of the Bath [en] Order of the Bath تلفظ 1 رأی
05/10/2016 Fawlty Towers [en] Fawlty Towers تلفظ 0 رأی
05/10/2016 Barchester Towers [en] Barchester Towers تلفظ 1 رأی
05/10/2016 Brendam Docks [en] Brendam Docks تلفظ 1 رأی
05/10/2016 rock pool [en] rock pool تلفظ 1 رأی
05/10/2016 canaille [en] canaille تلفظ 0 رأی
05/10/2016 polylysine [en] polylysine تلفظ 0 رأی
05/10/2016 adjuvants [en] adjuvants تلفظ 0 رأی
04/10/2016 Evrain [en] Evrain تلفظ 0 رأی
04/10/2016 Irene Forsyte [en] Irene Forsyte تلفظ 1 رأی
04/10/2016 Popperian [en] Popperian تلفظ 0 رأی
04/10/2016 gendarmery [en] gendarmery تلفظ 0 رأی
04/10/2016 Birmingham Post [en] Birmingham Post تلفظ 1 رأی
04/10/2016 concretely [en] concretely تلفظ 1 رأی
01/10/2016 prevolition [en] prevolition تلفظ 0 رأی
01/10/2016 Bastogne [en] Bastogne تلفظ 0 رأی
01/10/2016 nonsectarian [en] nonsectarian تلفظ 1 رأی
01/10/2016 unpaved [en] unpaved تلفظ 0 رأی
01/10/2016 pathfinder [en] pathfinder تلفظ 0 رأی
01/10/2016 half-gill [en] half-gill تلفظ 0 رأی