دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/11/2008 esančiame [lt] esančiame تلفظ 0 رأی
28/11/2008 prie (lt.) [lt] prie (lt.) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 tikrai [lt] tikrai تلفظ 0 رأی
28/11/2008 pakrantėse (lt.) [lt] pakrantėse (lt.) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 Polas Makartnis [lt] Polas Makartnis تلفظ 0 رأی
28/11/2008 seras [lt.] [lt] seras [lt.] تلفظ 0 رأی
28/11/2008 Izraelį (> Izraelis) [lt] Izraelį (> Izraelis) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 ketvirtadienį [lt] ketvirtadienį تلفظ 0 رأی
28/11/2008 ketina (vksm.) [lt] ketina (vksm.) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 surengti (dlv.) [lt] surengti (dlv.) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 1-jį / pirmąjį [lt] 1-jį / pirmąjį تلفظ 0 رأی
28/11/2008 savo (lt.) [lt] savo (lt.) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 koncertą ( >koncertas) [lt] koncertą ( >koncertas) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 informuoja [lt] informuoja تلفظ 0 رأی
28/11/2008 gerbėjams [lt] gerbėjams تلفظ 0 رأی
28/11/2008 susirinkusiems [lt] susirinkusiems تلفظ 0 رأی
28/11/2008 uoste (dkt.) [lt] uoste (dkt.) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 dainininkas [lt.] [lt] dainininkas [lt.] تلفظ 0 رأی
28/11/2008 atveža [lt] atveža تلفظ 0 رأی
28/11/2008 meilės / Meilės [lt.] [lt] meilės / Meilės [lt.] تلفظ 0 رأی
28/11/2008 Jarkono (lt.) [lt] Jarkono (lt.) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 stadione ( >stadionas) [lt] stadione ( >stadionas) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 rengia [lt] rengia تلفظ 0 رأی
28/11/2008 repeticiją ( >repeticija) [lt] repeticiją ( >repeticija) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 manoma [lt] manoma تلفظ 0 رأی
28/11/2008 dalyvaus ( > dalyvauti) [lt] dalyvaus ( > dalyvauti) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 ragino [lt] ragino تلفظ 0 رأی
28/11/2008 metais [lt.] [lt] metais [lt.] تلفظ 0 رأی
28/11/2008 uždraudė (> uždrausti) [lt] uždraudė (> uždrausti) تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2008 koncertuoti [lt.] [lt] koncertuoti [lt.] تلفظ 0 رأی