کلمات تلفظ شده توسط delgr در فورو

کاربر: delgr مشترک تلفظ های delgr شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/01/2012 торһуд [xal] торһуд تلفظ رأی
23/01/2012 һууҗмул [xal] һууҗмул تلفظ رأی
23/01/2012 Тату [xal] Тату تلفظ رأی
23/01/2012 һәрглх [xal] һәрглх تلفظ رأی
23/01/2012 көөрх [xal] көөрх تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/01/2012 аав [xal] аав تلفظ رأی
23/01/2012 ээҗ [xal] ээҗ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/01/2012 нульмсн [xal] нульмсн تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/01/2012 хәләх [xal] хәләх تلفظ رأی
23/01/2012 Тутрһн [xal] Тутрһн تلفظ رأی
23/01/2012 тууль [xal] тууль تلفظ رأی
23/01/2012 Зүн һарин нутг [xal] Зүн һарин нутг تلفظ رأی
23/01/2012 Жөөлн [xal] Жөөлн تلفظ رأی
23/01/2012 Өөрд [xal] Өөрд تلفظ رأی
23/01/2012 Һалдан-Бошгт [xal] Һалдан-Бошгт تلفظ رأی
23/01/2012 Хальмг Таңһч [xal] Хальмг Таңһч تلفظ رأی
05/03/2011 дөрвүд [xal] дөрвүд تلفظ رأی
05/03/2011 җаавадх [xal] җаавадх تلفظ رأی
05/03/2011 иҗл [xal] иҗл تلفظ رأی
05/03/2011 әрәсә [xal] әрәсә تلفظ رأی
05/03/2011 өлкчн [xal] өлкчн تلفظ رأی
05/03/2011 баавһа [xal] баавһа تلفظ رأی
05/03/2011 тоомсрта [xal] тоомсрта تلفظ رأی
05/03/2011 бәәлһнә нерн [xal] бәәлһнә нерн تلفظ رأی
05/03/2011 мөрн [xal] мөрн تلفظ رأی
05/03/2011 мөчн [xal] мөчн تلفظ رأی
05/03/2011 моһа [xal] моһа تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

delgr تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 27 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 20

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 4.583


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.355

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.822