دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/08/2015 冇啲 [yue] 冇啲 تلفظ 0 رأی
27/08/2015 乜誰 [yue] 乜誰 تلفظ 0 رأی
27/08/2015 曲線美 [yue] 曲線美 تلفظ 0 رأی
27/08/2015 広東語 [yue] 広東語 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 毛毛雨 [yue] 毛毛雨 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 俗語有云 [yue] 俗語有云 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 梓园 [yue] 梓园 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 芳村站 [yue] 芳村站 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 杨箕站 [yue] 杨箕站 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 雛菊 [yue] 雛菊 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 牽牛花 [yue] 牽牛花 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 鼠尾草 [yue] 鼠尾草 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 風信子 [yue] 風信子 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 蓮花 [yue] 蓮花 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 白蘭花 [yue] 白蘭花 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 月光花 [yue] 月光花 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 鳶尾 [yue] 鳶尾 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 天竺葵 [yue] 天竺葵 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 勿忘我 [yue] 勿忘我 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 鬱金香 [yue] 鬱金香 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 桃金娘 [yue] 桃金娘 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 神香草 [yue] 神香草 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 一品红 [yue] 一品红 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 木蘭 [yue] 木蘭 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 野葛 [yue] 野葛 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 人心隔肚皮 [yue] 人心隔肚皮 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 人心難測 [yue] 人心難測 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 渥太華 [yue] 渥太華 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 豬肚包雞 [yue] 豬肚包雞 تلفظ 0 رأی
22/08/2015 我嘅 [yue] 我嘅 تلفظ 0 رأی