دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/07/2015 收税 [yue] 收税 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收缩 [yue] 收缩 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收条 [yue] 收条 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收文 [yue] 收文 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收益 [yue] 收益 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收支 [yue] 收支 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 手背 [yue] 手背 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收听 [yue] 收听 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 手笔 [yue] 手笔 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收场 [yue] 收场 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收成 [yue] 收成 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收存 [yue] 收存 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收复 [yue] 收复 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收割 [yue] 收割 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收工 [yue] 收工 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收发 [yue] 收发 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收购 [yue] 收购 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收货 [yue] 收货 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收件 [yue] 收件 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收缴 [yue] 收缴 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收紧 [yue] 收紧 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收据 [yue] 收据 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 收看 [yue] 收看 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 肏你媽 [yue] 肏你媽 تلفظ 0 رأی
30/07/2015 慢慢吃 [yue] 慢慢吃 تلفظ 0 رأی
23/07/2015 失竊 [yue] 失竊 تلفظ 0 رأی
23/07/2015 手枪 [yue] 手枪 تلفظ 0 رأی
23/07/2015 手段 [yue] 手段 تلفظ 0 رأی
23/07/2015 手持 [yue] 手持 تلفظ 0 رأی
23/07/2015 手电 [yue] 手电 تلفظ 0 رأی