دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/07/2014 痴線蜘蛛啲蜘蛛絲黐住枝樹枝 [yue] 痴線蜘蛛啲蜘蛛絲黐住枝樹枝 تلفظ 1 رأی
19/07/2014 郵差叔叔送信純熟迅速送出 [yue] 郵差叔叔送信純熟迅速送出 تلفظ 0 رأی
19/07/2014 入食物實驗室撳實十個緊急掣 [yue] 入食物實驗室撳實十個緊急掣 تلفظ 1 رأی
19/07/2014 一班仆街喺曲街推人出街 [yue] 一班仆街喺曲街推人出街 تلفظ 1 رأی
19/07/2014 各個國家有各個國家嘅國歌 [yue] 各個國家有各個國家嘅國歌 تلفظ 0 رأی
19/07/2014 各個國家有各個國家的國歌 [yue] 各個國家有各個國家的國歌 تلفظ 0 رأی
19/07/2014 各個國家都有各個國家嘅國歌 [yue] 各個國家都有各個國家嘅國歌 تلفظ 1 رأی
19/07/2014 姨媽而家去宜家傢俬買而家啱用嘅宜家傢俬 [yue] 姨媽而家去宜家傢俬買而家啱用嘅宜家傢俬 تلفظ 0 رأی
07/04/2014 iPhone 5c [yue] iPhone 5c تلفظ 0 رأی
07/04/2014 iPhone 5s [yue] iPhone 5s تلفظ 0 رأی
07/04/2014 iPhone 4S [yue] iPhone 4S تلفظ 0 رأی
07/04/2014 iPod Touch [yue] iPod Touch تلفظ 0 رأی
07/04/2014 iPod [yue] iPod تلفظ 0 رأی
07/04/2014 iTunes [yue] iTunes تلفظ 0 رأی
07/04/2014 iPod nano [yue] iPod nano تلفظ 0 رأی
07/04/2014 ipod shuffle [yue] ipod shuffle تلفظ 0 رأی
07/04/2014 iMac [yue] iMac تلفظ 0 رأی
07/04/2014 iPhone 5 [yue] iPhone 5 تلفظ 0 رأی
07/04/2014 iPhone 4 [yue] iPhone 4 تلفظ 0 رأی
07/04/2014 iPhone 3GS [yue] iPhone 3GS تلفظ 0 رأی
07/04/2014 iPhone 3G [yue] iPhone 3G تلفظ 0 رأی
07/04/2014 Apple TV [yue] Apple TV تلفظ 0 رأی
07/04/2014 iPod classic [yue] iPod classic تلفظ 0 رأی
07/04/2014 [yue] 医 تلفظ 0 رأی
07/04/2014 [yue] 圍 تلفظ 0 رأی
06/04/2014 [yue] 疋 تلفظ 0 رأی
05/04/2014 [yue] 罒 تلفظ 0 رأی
05/04/2014 [yue] 覀 تلفظ 0 رأی
05/04/2014 [yue] 襾 تلفظ 0 رأی
05/04/2014 [yue] 艹 تلفظ 0 رأی