دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/03/2016 神戶 [yue] 神戶 تلفظ 0 رأی
27/03/2016 譁眾取寵 [yue] 譁眾取寵 تلفظ 0 رأی
27/03/2016 幾何圖形 [yue] 幾何圖形 تلفظ 0 رأی
27/03/2016 比較文學 [yue] 比較文學 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 國教 [yue] 國教 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 文科 [yue] 文科 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 坦克車 [yue] 坦克車 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 全日制 [yue] 全日制 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 坦克 [yue] 坦克 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 武器出口 [yue] 武器出口 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 軍事家 [yue] 軍事家 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 軍階 [yue] 軍階 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 導彈 [yue] 導彈 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 航母 [yue] 航母 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 軍事情報 [yue] 軍事情報 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 飛毛腿導彈 [yue] 飛毛腿導彈 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 彈道導彈 [yue] 彈道導彈 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 彈道 [yue] 彈道 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 裝甲車 [yue] 裝甲車 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 裝甲 [yue] 裝甲 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 電磁砲 [yue] 電磁砲 تلفظ 1 رأی
03/09/2015 潛艇 [yue] 潛艇 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 現代戰爭 [yue] 現代戰爭 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 陸軍 [yue] 陸軍 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 戰機 [yue] 戰機 تلفظ 1 رأی
03/09/2015 核武 [yue] 核武 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 空軍 [yue] 空軍 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 海軍 [yue] 海軍 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 軍事 [yue] 軍事 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 微中子 [yue] 微中子 تلفظ 1 رأی