کلمات تلفظ شده توسط cat4rock در فورو

کاربر: cat4rock مشترک تلفظ های cat4rock شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
18/04/2011 skifs [sv] skifs تلفظ رأی
18/04/2011 tunnelbanor [sv] tunnelbanor تلفظ رأی
18/04/2011 ugnsäker [sv] ugnsäker تلفظ رأی
02/04/2011 Ytterby [sv] Ytterby تلفظ رأی
02/04/2011 Leroy Anderson [sv] Leroy Anderson تلفظ رأی
02/04/2011 solhettan [sv] solhettan تلفظ رأی
02/04/2011 Nils Bosson [sv] Nils Bosson تلفظ رأی
02/04/2011 presskar [sv] presskar تلفظ رأی
02/04/2011 Konfidentiellt [sv] Konfidentiellt تلفظ رأی
02/04/2011 mantlar [sv] mantlar تلفظ رأی
02/04/2011 Studie [sv] Studie تلفظ رأی
02/04/2011 satstryck [sv] satstryck تلفظ رأی
02/04/2011 arrendatorer [sv] arrendatorer تلفظ رأی
02/04/2011 Per-Olov Löwdin [sv] Per-Olov Löwdin تلفظ رأی
02/04/2011 skogsturken [sv] skogsturken تلفظ رأی
02/04/2011 licensiering [sv] licensiering تلفظ رأی
02/04/2011 Betalningsmodellen [sv] Betalningsmodellen تلفظ رأی
02/04/2011 Leja [sv] Leja تلفظ رأی
02/04/2011 gödkalvar [sv] gödkalvar تلفظ رأی
02/04/2011 projektplanering [sv] projektplanering تلفظ رأی
02/04/2011 Införandeplan [sv] Införandeplan تلفظ رأی
02/04/2011 antaganden [sv] antaganden تلفظ رأی
02/04/2011 Nulägesbeskrivning [sv] Nulägesbeskrivning تلفظ رأی
02/04/2011 Omvärldsbevakning [sv] Omvärldsbevakning تلفظ رأی
02/04/2011 Verksamhetsnytta [sv] Verksamhetsnytta تلفظ رأی
02/04/2011 prisbild [sv] prisbild تلفظ رأی
02/04/2011 Bilagor [sv] Bilagor تلفظ رأی
02/04/2011 optimera [sv] optimera تلفظ رأی
02/04/2011 skalbar [sv] skalbar تلفظ رأی
02/04/2011 Estlandssvenska [sv] Estlandssvenska تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئد

cat4rock تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 85

واژگان افزوده شده: 1

نمایش ها: 4.710


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 20.157

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.407