کلمات تلفظ شده توسط boss13055 در فورو

کاربر: boss13055 مشترک تلفظ های boss13055 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/03/2010 片仮名 [ja] 片仮名 تلفظ رأی
23/03/2010 有利 [ja] 有利 تلفظ رأی
23/03/2010 何らか [ja] 何らか تلفظ رأی
23/03/2010 shuriken [ja] shuriken تلفظ رأی
23/03/2010 tsukemono [ja] tsukemono تلفظ رأی
17/03/2010 jokichi [ja] jokichi تلفظ رأی
17/03/2010 sachi [ja] sachi تلفظ رأی
17/03/2010 [ja] 又 تلفظ رأی
17/03/2010 先ず [ja] 先ず تلفظ رأی
17/03/2010 先に [ja] 先に تلفظ رأی
17/03/2010 Kunihiko Takeda [ja] Kunihiko Takeda تلفظ رأی
17/03/2010 月の子供 [ja] 月の子供 تلفظ رأی
17/03/2010 とく [ja] とく تلفظ رأی
17/03/2010 ひとつの [ja] ひとつの تلفظ رأی
17/03/2010 kokoro [ja] kokoro تلفظ رأی
17/03/2010 kuroi [ja] kuroi تلفظ رأی
17/03/2010 kaiseki [ja] kaiseki تلفظ رأی
17/03/2010 akari [ja] akari تلفظ رأی
17/03/2010 Dozo [ja] Dozo تلفظ رأی
17/03/2010 どうもありがとう [ja] どうもありがとう تلفظ رأی
17/03/2010 伝説の白いトラ [ja] 伝説の白いトラ تلفظ رأی
17/03/2010 sessha [ja] sessha تلفظ رأی
17/03/2010 gomen [ja] gomen تلفظ رأی
17/03/2010 みょうちょう [ja] みょうちょう تلفظ رأی
17/03/2010 yuri [ja] yuri تلفظ رأی
17/03/2010 doujin [ja] doujin تلفظ رأی
17/03/2010 okaeri [ja] okaeri تلفظ رأی
17/03/2010 Tadaima [ja] Tadaima تلفظ رأی
17/03/2010 youkai [ja] youkai تلفظ رأی
17/03/2010 よろしくおねがいします [ja] よろしくおねがいします تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ژاپن

boss13055 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 155 (13 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 28

رأی ها: 14 رأی

نمایش ها: 14.713


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.656

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.451