دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/10/2014 Camelot [en] Camelot تلفظ 0 رأی
27/10/2014 reveller [en] reveller تلفظ 0 رأی
27/10/2014 refract [en] refract تلفظ 0 رأی
27/10/2014 bum [en] bum تلفظ 0 رأی
27/10/2014 willingness [en] willingness تلفظ 0 رأی
27/10/2014 mowing [en] mowing تلفظ 0 رأی
27/10/2014 instruments [en] instruments تلفظ 0 رأی
27/10/2014 Jack Sparrow [en] Jack Sparrow تلفظ 0 رأی
27/10/2014 Birkbeck [en] Birkbeck تلفظ 0 رأی
11/08/2014 one step ahead [en] one step ahead تلفظ 0 رأی
11/08/2014 humvee [en] humvee تلفظ 0 رأی
11/08/2014 1000 [en] 1000 تلفظ 0 رأی
11/08/2014 100 [en] 100 تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Volly [en] Volly تلفظ 0 رأی
11/08/2014 green [en] green تلفظ 0 رأی
11/08/2014 plead [en] plead تلفظ 0 رأی
20/05/2014 postseason [en] postseason تلفظ 0 رأی
20/05/2014 scoreless [en] scoreless تلفظ 0 رأی
20/05/2014 pre-publication [en] pre-publication تلفظ 0 رأی
20/05/2014 teradata [en] teradata تلفظ 0 رأی
20/05/2014 creamer [en] creamer تلفظ 0 رأی
20/05/2014 sang [en] sang تلفظ 0 رأی
04/08/2013 asparagus [en] asparagus تلفظ 0 رأی
04/08/2013 Samantha [en] Samantha تلفظ 1 رأی
04/08/2013 Scarlett [en] Scarlett تلفظ 1 رأی
04/08/2013 abbreviation [en] abbreviation تلفظ 0 رأی
04/08/2013 instead of [en] instead of تلفظ 0 رأی
04/08/2013 John Lewis [en] John Lewis تلفظ 0 رأی
04/08/2013 skiving [en] skiving تلفظ 0 رأی
11/11/2012 citrin [en] citrin تلفظ 0 رأی