کلمات تلفظ شده توسط arnaud در فورو صفحه 6.

کاربر: arnaud مشترک تلفظ های arnaud شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
09/11/2008 élection [fr] élection تلفظ رأی
09/11/2008 député [fr] député تلفظ رأی
09/11/2008 jours [fr] jours تلفظ رأی
09/11/2008 année [fr] année تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 mois [fr] mois تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 semaine [fr] semaine تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 samedi [fr] samedi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 vendredi [fr] vendredi تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 mercredi [fr] mercredi تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 Cartier [fr] Cartier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 Bourgeault [fr] Bourgeault تلفظ رأی
09/11/2008 ancêtres [fr] ancêtres تلفظ رأی
09/11/2008 enseigné [fr] enseigné تلفظ رأی
09/11/2008 anniversaires [fr] anniversaires تلفظ رأی
09/11/2008 Marithé [fr] Marithé تلفظ رأی
09/11/2008 Girbaud [fr] Girbaud تلفظ رأی
09/11/2008 pour [fr] pour تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 travaillez [fr] travaillez تلفظ رأی
09/11/2008 ouvrez [fr] ouvrez تلفظ رأی
09/11/2008 regardez [fr] regardez تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 prenez [fr] prenez تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 gorgée [fr] gorgée تلفظ رأی
09/11/2008 domestique [fr] domestique تلفظ رأی
09/11/2008 L'Oréal [fr] L'Oréal تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 septembre [fr] septembre تلفظ رأی
08/11/2008 pourpre [fr] pourpre تلفظ رأی
08/11/2008 coucher [fr] coucher تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 vaciller [fr] vaciller تلفظ رأی
08/11/2008 Séphora [fr] Séphora تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 cataracte [fr] cataracte تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

وب: http://orbl.eu

arnaud تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 594 (146 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 168

رأی ها: 167 رأی

نمایش ها: 83.182


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 775

مکان بر اساس تلفظ ها: 422