کاربر:

ariuccia

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ariuccia شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/08/2010 Visa [ro] Visa تلفظ 0 رأی
02/08/2010 elefant [ro] elefant تلفظ 1 رأی
02/08/2010 mamut [ro] mamut تلفظ 0 رأی
02/08/2010 ocoli [ro] ocoli تلفظ 0 رأی
02/08/2010 ocolit [ro] ocolit تلفظ 0 رأی
02/08/2010 ocolire [ro] ocolire تلفظ 0 رأی
02/08/2010 defila [ro] defila تلفظ 0 رأی
02/08/2010 defilare [ro] defilare تلفظ 0 رأی
02/08/2010 tanchist [ro] tanchist تلفظ 0 رأی
02/08/2010 stricat [ro] stricat تلفظ 0 رأی
02/08/2010 zidit [ro] zidit تلفظ 0 رأی
02/08/2010 echilateral [ro] echilateral تلفظ 0 رأی
02/08/2010 stuf [ro] stuf تلفظ 0 رأی
02/08/2010 obtuz [ro] obtuz تلفظ 0 رأی
02/08/2010 miraj [ro] miraj تلفظ 0 رأی
02/08/2010 sticlă [ro] sticlă تلفظ 0 رأی
02/08/2010 optic [ro] optic تلفظ 0 رأی
02/08/2010 alegere [ro] alegere تلفظ 0 رأی
02/08/2010 triaj [ro] triaj تلفظ 0 رأی
02/08/2010 secretos [ro] secretos تلفظ 0 رأی
02/08/2010 cale [ro] cale تلفظ 0 رأی
02/08/2010 tăinuit [ro] tăinuit تلفظ 0 رأی
02/08/2010 taină [ro] taină تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/08/2010 tăinui [ro] tăinui تلفظ 0 رأی
02/08/2010 cheie [ro] cheie تلفظ 0 رأی
02/08/2010 pitulat [ro] pitulat تلفظ 0 رأی
02/08/2010 pitula [ro] pitula تلفظ 0 رأی
02/08/2010 pitit [ro] pitit تلفظ 0 رأی
02/08/2010 piti [ro] piti تلفظ 0 رأی
02/08/2010 ascuns [ro] ascuns تلفظ 0 رأی