کاربر:

ariuccia

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ariuccia شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/12/2015 ă [ro] ă تلفظ 0 رأی
22/12/2015 e [ro] e تلفظ 0 رأی
22/12/2015 maro închis [ro] maro închis تلفظ 0 رأی
22/12/2015 față de masă [ro] față de masă تلفظ 0 رأی
22/12/2015 bani mărunți [ro] bani mărunți تلفظ 0 رأی
22/12/2015 erai [ro] erai تلفظ 0 رأی
22/12/2015 învăța [ro] învăța تلفظ 0 رأی
21/12/2015 întârzia [ro] întârzia تلفظ 0 رأی
21/12/2015 bogată [ro] bogată تلفظ 0 رأی
21/12/2015 vreau [ro] vreau تلفظ 0 رأی
21/12/2015 sunteți [ro] sunteți تلفظ 0 رأی
21/12/2015 după aceea [ro] după aceea تلفظ 0 رأی
21/12/2015 mai bine [ro] mai bine تلفظ 0 رأی
21/12/2015 în general [ro] în general تلفظ 0 رأی
21/12/2015 veți [ro] veți تلفظ 0 رأی
21/12/2015 Budapesta [ro] Budapesta تلفظ 0 رأی
21/12/2015 Teatrul Ioan Slavici [ro] Teatrul Ioan Slavici تلفظ 0 رأی
21/12/2015 cine [ro] cine تلفظ 0 رأی
21/12/2015 ilicit [ro] ilicit تلفظ 0 رأی
21/12/2015 întotdeauna [ro] întotdeauna تلفظ 1 رأی
21/12/2015 mii [ro] mii تلفظ 0 رأی
21/12/2015 mic dejun [ro] mic dejun تلفظ 0 رأی
21/12/2015 cică [ro] cică تلفظ 0 رأی
21/12/2015 într-adevăr [ro] într-adevăr تلفظ 0 رأی
21/12/2015 agil [ro] agil تلفظ 0 رأی
21/12/2015 colindatul [ro] colindatul تلفظ 0 رأی
21/12/2015 ăştia [ro] ăştia تلفظ 0 رأی
21/12/2015 Pe curând! [ro] Pe curând! تلفظ 0 رأی
21/12/2015 Aradul Nou [ro] Aradul Nou تلفظ 0 رأی
21/12/2015 eram [ro] eram تلفظ 0 رأی