کاربر:

ariuccia

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ariuccia شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/11/2015 ciunți [ro] ciunți تلفظ 0 رأی
04/11/2015 a emigra [ro] a emigra تلفظ 0 رأی
04/11/2015 a imigra [ro] a imigra تلفظ 0 رأی
04/11/2015 migrant [ro] migrant تلفظ 0 رأی
04/11/2015 migranți [ro] migranți تلفظ 0 رأی
04/11/2015 codiță [ro] codiță تلفظ 0 رأی
04/11/2015 evidență [ro] evidență تلفظ 0 رأی
04/11/2015 a evidenția [ro] a evidenția تلفظ 0 رأی
04/11/2015 evidențiere [ro] evidențiere تلفظ 0 رأی
04/11/2015 opac [ro] opac تلفظ 0 رأی
04/11/2015 secați [ro] secați تلفظ 0 رأی
04/11/2015 secate [ro] secate تلفظ 0 رأی
04/11/2015 specii [ro] specii تلفظ 0 رأی
04/11/2015 ram [ro] ram تلفظ 0 رأی
04/11/2015 rămurică [ro] rămurică تلفظ 0 رأی
04/11/2015 floricică [ro] floricică تلفظ 0 رأی
04/11/2015 a înflori [ro] a înflori تلفظ 0 رأی
04/11/2015 inflorescență [ro] inflorescență تلفظ 0 رأی
04/11/2015 ofilite [ro] ofilite تلفظ 0 رأی
04/11/2015 ofiliți [ro] ofiliți تلفظ 0 رأی
04/11/2015 ofilită [ro] ofilită تلفظ 0 رأی
04/11/2015 a ofili [ro] a ofili تلفظ 0 رأی
04/11/2015 secte [ro] secte تلفظ 0 رأی
04/11/2015 ofuscat [ro] ofuscat تلفظ 0 رأی
04/11/2015 a se ofusca [ro] a se ofusca تلفظ 0 رأی
04/11/2015 paleozoic [ro] paleozoic تلفظ 0 رأی
04/11/2015 mezozoic [ro] mezozoic تلفظ 0 رأی
04/11/2015 neozoic [ro] neozoic تلفظ 0 رأی
04/11/2015 proterozoic [ro] proterozoic تلفظ 0 رأی
04/11/2015 micști [ro] micști تلفظ 0 رأی