دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/05/2012 古往今來 [zh] 古往今來 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 古希腊 [zh] 古希腊 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 古典音乐 [zh] 古典音乐 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 古典语言 [zh] 古典语言 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 口齿不清 [zh] 口齿不清 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 口齿伶俐 [zh] 口齿伶俐 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 口齿生香 [zh] 口齿生香 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 口气 [zh] 口气 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 口语 [zh] 口语 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 口号 [zh] 口号 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 可喜 [zh] 可喜 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 丛林 [zh] 丛林 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 口干舌燥 [zh] 口干舌燥 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 口令 [zh] 口令 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 叛逆者 [zh] 叛逆者 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 叛逃 [zh] 叛逃 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 叛军 [zh] 叛军 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 可靠 [zh] 可靠 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 可逆 [zh] 可逆 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 可怜 [zh] 可怜 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 可有可无 [zh] 可有可无 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 可敬 [zh] 可敬 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 叫醒 [zh] 叫醒 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 可耻 [zh] 可耻 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 只有 [zh] 只有 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 只要 [zh] 只要 تلفظ 0 رأی
05/05/2012 只能 [zh] 只能 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 合奏 [zh] 合奏 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 合情合理 [zh] 合情合理 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 合唱团 [zh] 合唱团 تلفظ 0 رأی