دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/09/2013 jactar [es] jactar تلفظ 1 رأی
18/07/2013 bonhomía [es] bonhomía تلفظ 0 رأی
18/07/2013 Revillagigedo [es] Revillagigedo تلفظ 0 رأی
15/07/2013 pecuniaria [es] pecuniaria تلفظ 0 رأی
02/07/2013 Tucurinca [es] Tucurinca تلفظ 0 رأی
02/07/2013 Visbal [es] Visbal تلفظ 0 رأی
28/06/2013 apolinar [es] apolinar تلفظ 0 رأی
28/06/2013 Guacamayal [es] Guacamayal تلفظ 0 رأی
28/06/2013 Urumita [es] Urumita تلفظ 0 رأی
28/06/2013 Argénida [es] Argénida تلفظ 0 رأی
28/06/2013 Serrador [es] Serrador تلفظ 0 رأی
07/06/2013 paralelepípedo [es] paralelepípedo تلفظ 1 رأی
23/05/2013 hijita [es] hijita تلفظ 0 رأی
26/04/2013 Felipe Ducazcal y Lasheras [es] Felipe Ducazcal y Lasheras تلفظ 0 رأی
03/12/2012 mauriciana [es] mauriciana تلفظ 0 رأی
03/12/2012 liberiano [es] liberiano تلفظ 0 رأی
03/12/2012 voluntarista [es] voluntarista تلفظ 0 رأی
03/12/2012 voluntarismo [es] voluntarismo تلفظ 0 رأی
03/12/2012 mendocino [es] mendocino تلفظ 0 رأی
03/12/2012 desliendo [es] desliendo تلفظ 0 رأی
03/12/2012 estribado [es] estribado تلفظ 0 رأی
03/12/2012 mauritana [es] mauritana تلفظ 0 رأی
03/12/2012 parenética [es] parenética تلفظ 0 رأی
03/12/2012 Huallepén [es] Huallepén تلفظ 0 رأی
03/12/2012 parataxis [es] parataxis تلفظ 0 رأی
03/12/2012 balanceada [es] balanceada تلفظ 0 رأی
03/12/2012 subsanada [es] subsanada تلفظ 0 رأی
03/12/2012 sierraleonés [es] sierraleonés تلفظ 0 رأی
03/12/2012 guarneciendo [es] guarneciendo تلفظ 0 رأی
03/12/2012 compensado [es] compensado تلفظ 0 رأی