کلمات تلفظ شده توسط ajvasco در فورو

کاربر: ajvasco مشترک تلفظ های ajvasco شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/12/2009 vivo [es] vivo تلفظ رأی
30/12/2009 corroer [es] corroer تلفظ رأی
30/12/2009 columbrar [es] columbrar تلفظ رأی
30/12/2009 heder [es] heder تلفظ رأی
30/12/2009 apicararse [es] apicararse تلفظ رأی
30/12/2009 acervo [es] acervo تلفظ رأی
30/12/2009 encanallarse [es] encanallarse تلفظ رأی
30/12/2009 abellacarse [es] abellacarse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/12/2009 abribonarse [es] abribonarse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/12/2009 engranujarse [es] engranujarse تلفظ رأی
30/12/2009 apículo [es] apículo تلفظ رأی
30/12/2009 apiolar [es] apiolar تلفظ رأی
30/12/2009 Dux [es] Dux تلفظ رأی
30/12/2009 fachendoso [es] fachendoso تلفظ رأی
30/12/2009 fachenda [es] fachenda تلفظ رأی
30/12/2009 dragomán [es] dragomán تلفظ رأی
30/12/2009 diacronía [es] diacronía تلفظ رأی
30/12/2009 diablesa [es] diablesa تلفظ رأی
30/12/2009 sandunga [es] sandunga تلفظ رأی
30/12/2009 diáspora [es] diáspora تلفظ رأی
30/12/2009 parlar [es] parlar تلفظ رأی
30/12/2009 dilección [es] dilección تلفظ رأی
30/12/2009 azagaya [es] azagaya تلفظ رأی
30/12/2009 vituperado [es] vituperado تلفظ رأی
30/12/2009 vilipendiado [es] vilipendiado تلفظ رأی
30/12/2009 diletante [es] diletante تلفظ رأی
30/12/2009 domeñar [es] domeñar تلفظ رأی
30/12/2009 dominación [es] dominación تلفظ رأی
30/12/2009 escantillón [es] escantillón تلفظ رأی
30/12/2009 domiciliarse [es] domiciliarse تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اسپانیا

ajvasco تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 113 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 8 رأی

نمایش ها: 6.911


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.871