کلمات تلفظ شده توسط aiprt در فورو صفحه 7.

کاربر: aiprt مشترک تلفظ های aiprt شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/12/2010 tiercer [fr] tiercer تلفظ رأی
30/12/2010 théâtralité [fr] théâtralité تلفظ رأی
30/12/2010 téléportable [fr] téléportable تلفظ رأی
30/12/2010 tarabiscoter [fr] tarabiscoter تلفظ رأی
30/12/2010 tarabiscotage [fr] tarabiscotage تلفظ رأی
30/12/2010 télécopier [fr] télécopier تلفظ رأی
30/12/2010 télécom [fr] télécom تلفظ رأی
30/12/2010 télécopieur [fr] télécopieur تلفظ رأی
30/12/2010 thermie [fr] thermie تلفظ رأی
30/12/2010 texturer [fr] texturer تلفظ رأی
30/12/2010 toréer [fr] toréer تلفظ رأی
30/12/2010 tatoueur [fr] tatoueur تلفظ رأی
30/12/2010 tectiforme [fr] tectiforme تلفظ رأی
30/12/2010 teutonique [fr] teutonique تلفظ رأی
30/12/2010 terminal [fr] terminal تلفظ رأی
30/12/2010 télégraphique [fr] télégraphique تلفظ رأی
30/12/2010 tentaculaire [fr] tentaculaire تلفظ رأی
30/12/2010 taxidermiste [fr] taxidermiste تلفظ رأی
30/12/2010 ternissement [fr] ternissement تلفظ رأی
30/12/2010 territorialité [fr] territorialité تلفظ رأی
30/12/2010 thématique [fr] thématique تلفظ رأی
30/12/2010 terrassier [fr] terrassier تلفظ رأی
30/12/2010 Texan [fr] Texan تلفظ رأی
30/12/2010 Theseion [fr] Theseion تلفظ رأی
30/12/2010 théosophiste [fr] théosophiste تلفظ رأی
30/12/2010 testiculaire [fr] testiculaire تلفظ رأی
30/12/2010 testicule [fr] testicule تلفظ رأی
30/12/2010 terrassement [fr] terrassement تلفظ رأی
30/12/2010 thermostaté [fr] thermostaté تلفظ رأی
30/12/2010 thermostatique [fr] thermostatique تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

aiprt تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 11.799 (751 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 14.014

رأی ها: 848 رأی

نمایش ها: 173.835


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 26

مکان بر اساس تلفظ ها: 25