کلمات تلفظ شده توسط aiprt در فورو صفحه 7.

کاربر: aiprt مشترک تلفظ های aiprt شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/12/2010 tiercer [fr] tiercer تلفظ 0 رأی
30/12/2010 théâtralité [fr] théâtralité تلفظ 0 رأی
30/12/2010 téléportable [fr] téléportable تلفظ 0 رأی
30/12/2010 tarabiscoter [fr] tarabiscoter تلفظ 0 رأی
30/12/2010 tarabiscotage [fr] tarabiscotage تلفظ 0 رأی
30/12/2010 télécopier [fr] télécopier تلفظ 0 رأی
30/12/2010 télécom [fr] télécom تلفظ 0 رأی
30/12/2010 télécopieur [fr] télécopieur تلفظ 0 رأی
30/12/2010 thermie [fr] thermie تلفظ 0 رأی
30/12/2010 texturer [fr] texturer تلفظ 0 رأی
30/12/2010 toréer [fr] toréer تلفظ 0 رأی
30/12/2010 tatoueur [fr] tatoueur تلفظ 0 رأی
30/12/2010 tectiforme [fr] tectiforme تلفظ 0 رأی
30/12/2010 teutonique [fr] teutonique تلفظ 0 رأی
30/12/2010 terminal [fr] terminal تلفظ 0 رأی
30/12/2010 télégraphique [fr] télégraphique تلفظ 0 رأی
30/12/2010 tentaculaire [fr] tentaculaire تلفظ 0 رأی
30/12/2010 taxidermiste [fr] taxidermiste تلفظ 0 رأی
30/12/2010 ternissement [fr] ternissement تلفظ 0 رأی
30/12/2010 territorialité [fr] territorialité تلفظ 0 رأی
30/12/2010 thématique [fr] thématique تلفظ 0 رأی
30/12/2010 terrassier [fr] terrassier تلفظ 0 رأی
30/12/2010 Texan [fr] Texan تلفظ 0 رأی
30/12/2010 Theseion [fr] Theseion تلفظ 0 رأی
30/12/2010 théosophiste [fr] théosophiste تلفظ 0 رأی
30/12/2010 testiculaire [fr] testiculaire تلفظ 0 رأی
30/12/2010 testicule [fr] testicule تلفظ 0 رأی
30/12/2010 terrassement [fr] terrassement تلفظ 0 رأی
30/12/2010 thermostaté [fr] thermostaté تلفظ 0 رأی
30/12/2010 thermostatique [fr] thermostatique تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

aiprt تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 11.799 (751 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 14.014

رأی ها: 851 رأی

نمایش ها: 176.339


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 26

مکان بر اساس تلفظ ها: 25