دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/11/2010 atrevida [es] atrevida تلفظ 0 رأی
06/11/2010 lacklustre [en] lacklustre تلفظ 0 رأی
06/11/2010 centrefold [en] centrefold تلفظ 0 رأی
06/11/2010 blow dry [en] blow dry تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/11/2010 birthmark [en] birthmark تلفظ 0 رأی
06/11/2010 disdainfully [en] disdainfully تلفظ 0 رأی
17/08/2010 prying [en] prying تلفظ 0 رأی
17/08/2010 dreamily [en] dreamily تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 bounded [en] bounded تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 murmured [en] murmured تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 coarseness [en] coarseness تلفظ 0 رأی
17/08/2010 vulgarity [en] vulgarity تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 hollow-cheeked [en] hollow-cheeked تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 bare-headed [en] bare-headed تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 loveliness [en] loveliness تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 refusals [en] refusals تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 charitably [en] charitably تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 puritanical [en] puritanical تلفظ 0 رأی
17/08/2010 unspotted [en] unspotted تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 subtleties [en] subtleties تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 dearest [en] dearest تلفظ 0 رأی
17/08/2010 fastidiously [en] fastidiously تلفظ 0 رأی
17/08/2010 academicians [en] academicians تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 poaching [en] poaching تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 audibly [en] audibly تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 inaudibly [en] inaudibly تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 stirred [en] stirred تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 ribbons [en] ribbons تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 love affair [en] love affair تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 surrendering [en] surrendering تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ