دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/11/2013 הר פוג'י [he] הר פוג'י تلفظ 0 رأی
04/08/2013 עיפה [he] עיפה تلفظ 0 رأی
03/08/2013 נשרף [he] נשרף تلفظ 1 رأی
18/06/2013 שואלת [he] שואלת تلفظ 0 رأی
04/09/2012 אתן (עתיד ראשון יחיד) [he] אתן (עתיד ראשון יחיד) تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2012 ניתן (עתיד ראשון רבים) [he] ניתן (עתיד ראשון רבים) تلفظ 0 رأی
04/09/2012 תיתני [he] תיתני تلفظ 0 رأی
04/09/2012 תיתן [he] תיתן تلفظ 0 رأی
04/09/2012 ייתן [he] ייתן تلفظ 0 رأی
04/09/2012 תיתנו [he] תיתנו تلفظ 0 رأی
04/09/2012 ייתנו [he] ייתנו تلفظ 0 رأی
04/09/2012 תיתנה [he] תיתנה تلفظ 0 رأی
04/09/2012 תקבלנה [he] תקבלנה تلفظ 0 رأی
04/09/2012 תלכי [he] תלכי تلفظ 0 رأی
04/09/2012 תלך [he] תלך تلفظ 0 رأی
04/09/2012 ילך [he] ילך تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2012 תלכו [he] תלכו تلفظ 0 رأی
04/09/2012 נלך [he] נלך تلفظ 0 رأی
04/09/2012 ילכו [he] ילכו تلفظ 0 رأی
04/09/2012 תלכנה [he] תלכנה تلفظ 0 رأی
04/09/2012 אלך [he] אלך تلفظ 0 رأی
08/07/2012 ספציפית [he] ספציפית تلفظ 0 رأی
08/07/2012 קָלַשׁ [he] קָלַשׁ تلفظ 0 رأی
08/07/2012 עִשֵּׁשׁ [he] עִשֵּׁשׁ تلفظ 0 رأی
08/07/2012 פִּלֵּט [he] פִּלֵּט تلفظ 0 رأی
08/07/2012 בחנות [he] בחנות تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2012 משפחת [he] משפחת تلفظ 0 رأی
08/07/2012 לתקן [he] לתקן تلفظ 0 رأی
08/07/2012 יתקן [he] יתקן تلفظ 0 رأی
08/07/2012 שיתקן [he] שיתקן تلفظ 0 رأی