کلماتی که Zababa در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: Zababa ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Zababa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/09/2013 poučení [cs] poučení تلفظ 0 رأی
04/09/2013 podskupina [cs] podskupina تلفظ 0 رأی
04/09/2013 pohodit [cs] pohodit تلفظ 0 رأی
04/09/2013 popírat [cs] popírat تلفظ 0 رأی
04/09/2013 přísvit [cs] přísvit تلفظ 0 رأی
04/09/2013 zlovolný [cs] zlovolný تلفظ 0 رأی
04/09/2013 zlovůle [cs] zlovůle تلفظ 0 رأی
04/09/2013 boss [cs] boss تلفظ 0 رأی
04/09/2013 bosenský [cs] bosenský تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Bosňanka [cs] Bosňanka تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Bosňan [cs] Bosňan تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Bosna [cs] Bosna تلفظ 0 رأی
04/09/2013 zlomyslný [cs] zlomyslný تلفظ 0 رأی
04/09/2013 hněvivý [cs] hněvivý تلفظ 0 رأی
04/09/2013 nevychovaný [cs] nevychovaný تلفظ 0 رأی
04/09/2013 násep [cs] násep تلفظ 0 رأی
04/09/2013 zhoubný [cs] zhoubný تلفظ 0 رأی
04/09/2013 zhoubnost [cs] zhoubnost تلفظ 0 رأی
04/09/2013 lemovka [cs] lemovka تلفظ 0 رأی
04/09/2013 bordura [cs] bordura تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Vltavský přístav [cs] Vltavský přístav تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Leopold König [cs] Leopold König تلفظ 0 رأی
04/09/2013 brzkou [cs] brzkou تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Levkoje [cs] Levkoje تلفظ 0 رأی
04/09/2013 inhalátor [cs] inhalátor تلفظ 0 رأی
04/09/2013 kapsle [cs] kapsle تلفظ 0 رأی
04/09/2013 tampon [cs] tampon تلفظ 0 رأی
04/09/2013 sedativum [cs] sedativum تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Plešmid [cs] Plešmid تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Kovářová [cs] Kovářová تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

My mother tongue is Czech. I am currently adding words from this resource: http://www.oficialni.cz/slova/http://www.oficialni.cz/slova/

I am a linguist currently doing fieldwork on the moribund N|uu language:

http://www.eva.mpg.de/lingua/research/nuu.php

Therefore I try to put some N?uu words to forvo.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری چک

تارنما: http://zababov.blogspot.com

Zababa تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 4.496 (83 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 34.797

رأی‌ها: 104 رأی

نمایش‌ها: 226.687


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 11

مکان بر اساس تلفظ ها: 90