دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/06/2012 ajudar [pt] ajudar تلفظ 0 رأی
01/06/2012 apaixonado [pt] apaixonado تلفظ 0 رأی
01/06/2012 piolhos [pt] piolhos تلفظ -1 رأی
01/06/2012 longevo [pt] longevo تلفظ 0 رأی
01/06/2012 Xenofonte [pt] Xenofonte تلفظ 0 رأی
01/06/2012 granuloso [pt] granuloso تلفظ 0 رأی
01/06/2012 badernas [pt] badernas تلفظ 0 رأی
01/06/2012 carmelina [pt] carmelina تلفظ 0 رأی
01/06/2012 ficaria [pt] ficaria تلفظ 0 رأی
01/06/2012 cacilheiro [pt] cacilheiro تلفظ 0 رأی
01/06/2012 centrifuga [pt] centrifuga تلفظ 0 رأی
01/06/2012 primado [pt] primado تلفظ 0 رأی
01/06/2012 cubo [pt] cubo تلفظ 0 رأی
01/06/2012 sorda [pt] sorda تلفظ 0 رأی
01/06/2012 frentista [pt] frentista تلفظ 0 رأی
01/06/2012 caras [pt] caras تلفظ 0 رأی
01/06/2012 aprontado [pt] aprontado تلفظ 0 رأی
01/06/2012 catitismo [pt] catitismo تلفظ 0 رأی
01/06/2012 douração [pt] douração تلفظ 0 رأی
01/06/2012 laringocele [pt] laringocele تلفظ 0 رأی
01/06/2012 uralita [pt] uralita تلفظ 0 رأی
01/06/2012 baratar [pt] baratar تلفظ 0 رأی
01/06/2012 cromagem [pt] cromagem تلفظ 0 رأی
01/06/2012 locomoção [pt] locomoção تلفظ 0 رأی
01/06/2012 Teodora [pt] Teodora تلفظ 0 رأی
01/06/2012 Juta [pt] Juta تلفظ 0 رأی
01/06/2012 bilobulado [pt] bilobulado تلفظ 0 رأی
01/06/2012 ambisséxuo [pt] ambisséxuo تلفظ 0 رأی
01/06/2012 divisou [pt] divisou تلفظ 0 رأی
01/06/2012 leguleio [pt] leguleio تلفظ 0 رأی