دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/07/2009 magno [es] magno تلفظ 0 رأی
02/07/2009 transmitir [es] transmitir تلفظ 0 رأی
02/07/2009 te [es] te تلفظ 1 رأی
02/07/2009 ilusionista [es] ilusionista تلفظ 0 رأی
02/07/2009 sigilo [es] sigilo تلفظ 0 رأی
02/07/2009 papeleta [es] papeleta تلفظ 0 رأی
02/07/2009 provocar [es] provocar تلفظ -1 رأی
02/07/2009 consumidor [es] consumidor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/07/2009 secreta [es] secreta تلفظ 0 رأی
02/07/2009 escrita [es] escrita تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/07/2009 fermento [es] fermento تلفظ 0 رأی
02/07/2009 directriz [es] directriz تلفظ -1 رأی
02/07/2009 galope [es] galope تلفظ 0 رأی
02/07/2009 torturar [es] torturar تلفظ 0 رأی
30/06/2009 patíbulo [es] patíbulo تلفظ 0 رأی
30/06/2009 menear [es] menear تلفظ 0 رأی
30/06/2009 checo [es] checo تلفظ 0 رأی
30/06/2009 inoportuno [es] inoportuno تلفظ 0 رأی
30/06/2009 contrabandista [es] contrabandista تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 hidrofóbico [es] hidrofóbico تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 negativo [es] negativo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 envenenar [es] envenenar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 agredir [es] agredir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 estimular [es] estimular تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 mecha [es] mecha تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 domesticar [es] domesticar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 relato [es] relato تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 lente [es] lente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 adrenalina [es] adrenalina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2009 ¿Cómo estás? [es] ¿Cómo estás? تلفظ 2 رأی