دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/07/2009 maratí [es] maratí تلفظ 0 رأی
27/07/2009 mesapio [es] mesapio تلفظ 0 رأی
27/07/2009 kurdo [es] kurdo تلفظ 0 رأی
27/07/2009 groenlandés [es] groenlandés تلفظ 0 رأی
27/07/2009 indoeuropea [es] indoeuropea تلفظ 0 رأی
27/07/2009 camboyano [es] camboyano تلفظ 0 رأی
27/07/2009 cantonés [es] cantonés تلفظ 0 رأی
27/07/2009 germánicas [es] germánicas تلفظ 0 رأی
27/07/2009 mandarín [es] mandarín تلفظ 0 رأی
27/07/2009 nepalés [es] nepalés تلفظ 0 رأی
27/07/2009 avéstico [es] avéstico تلفظ 0 رأی
27/07/2009 lituano [es] lituano تلفظ 0 رأی
27/07/2009 Armenio [es] Armenio تلفظ 0 رأی
27/07/2009 arameo [es] arameo تلفظ 0 رأی
27/07/2009 Filipinas [es] Filipinas تلفظ 0 رأی
07/07/2009 compay [es] compay تلفظ 0 رأی
07/07/2009 Tepache [es] Tepache تلفظ 0 رأی
07/07/2009 rebozo [es] rebozo تلفظ -1 رأی
04/07/2009 armar [es] armar تلفظ 0 رأی
04/07/2009 incitar [es] incitar تلفظ 0 رأی
04/07/2009 orador [es] orador تلفظ 0 رأی
02/07/2009 timorato [es] timorato تلفظ 0 رأی
02/07/2009 Cupido [es] Cupido تلفظ 0 رأی
02/07/2009 impostor [es] impostor تلفظ 0 رأی
02/07/2009 autócrata [es] autócrata تلفظ 0 رأی
02/07/2009 jurista [es] jurista تلفظ 0 رأی
02/07/2009 odioso [es] odioso تلفظ 0 رأی
02/07/2009 arisco [es] arisco تلفظ 0 رأی
02/07/2009 anexo [es] anexo تلفظ 0 رأی
02/07/2009 trinchar [es] trinchar تلفظ 0 رأی