دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2009 defienda [es] defienda تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 triunfos [es] triunfos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 incienso [es] incienso تلفظ 0 رأی
02/10/2009 responsabilidades [es] responsabilidades تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 resina [es] resina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 alcanfor [es] alcanfor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 balsámico [es] balsámico تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 floral [es] floral تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 armonioso [es] armonioso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 astringencia [es] astringencia تلفظ 0 رأی
02/10/2009 débiles [es] débiles تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 Mariano Higes [es] Mariano Higes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 Irizar [es] Irizar تلفظ 0 رأی
29/09/2009 hortícolas [es] hortícolas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 picor [es] picor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 estelares [es] estelares تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 bayas [es] bayas تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 estudian [es] estudian تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 intensivas [es] intensivas تلفظ 0 رأی
29/09/2009 vistosas [es] vistosas تلفظ 0 رأی
29/09/2009 astrónomos [es] astrónomos تلفظ 0 رأی
27/07/2009 atabasco [es] atabasco تلفظ 0 رأی
27/07/2009 asamés [es] asamés تلفظ 0 رأی
27/07/2009 bopurí [es] bopurí تلفظ 0 رأی
27/07/2009 aramaico [es] aramaico تلفظ 0 رأی
27/07/2009 pipiolo [es] pipiolo تلفظ 0 رأی
27/07/2009 anatolias [es] anatolias تلفظ 0 رأی
27/07/2009 neófito [es] neófito تلفظ 0 رأی
27/07/2009 konkaní [es] konkaní تلفظ 0 رأی
27/07/2009 bengalí [es] bengalí تلفظ 0 رأی