دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/10/2010 cuestiones [es] cuestiones تلفظ 0 رأی
24/10/2010 burlas [es] burlas تلفظ 0 رأی
24/10/2010 bulliciosas [es] bulliciosas تلفظ 0 رأی
24/10/2010 desahogando [es] desahogando تلفظ 0 رأی
24/10/2010 persuasión [es] persuasión تلفظ 0 رأی
24/10/2010 chismes [es] chismes تلفظ 0 رأی
24/10/2010 chistosos [es] chistosos تلفظ 0 رأی
21/04/2010 hable [es] hable تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/04/2010 actué [es] actué تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/04/2010 extrañaron [es] extrañaron تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 nuez moscada [es] nuez moscada تلفظ 0 رأی
02/10/2009 llegarás [es] llegarás تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 frutos rojos [es] frutos rojos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 oir [es] oir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 suaves [es] suaves تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 madurez [es] madurez تلفظ 0 رأی
02/10/2009 ponerse de pie [es] ponerse de pie تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 tengo prisa [es] tengo prisa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 lidiar [es] lidiar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 desfilan [es] desfilan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 inflados [es] inflados تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 maniobrantes [es] maniobrantes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 golpes [es] golpes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 vino tinto [es] vino tinto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 esencia [es] esencia تلفظ 0 رأی
02/10/2009 normas [es] normas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 duros [es] duros تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 defectos [es] defectos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 rojos [es] rojos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 vinos [es] vinos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ