دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/10/2010 abrirle [es] abrirle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/10/2010 díscola [es] díscola تلفظ 0 رأی
24/10/2010 oficiosa [es] oficiosa تلفظ 0 رأی
24/10/2010 náutico [es] náutico تلفظ 0 رأی
24/10/2010 instruyó [es] instruyó تلفظ 0 رأی
24/10/2010 movida [es] movida تلفظ 0 رأی
24/10/2010 amigote [es] amigote تلفظ 0 رأی
24/10/2010 amenazadoras [es] amenazadoras تلفظ 0 رأی
24/10/2010 Alcalá [es] Alcalá تلفظ 0 رأی
24/10/2010 cercanos [es] cercanos تلفظ 0 رأی
24/10/2010 chal [es] chal تلفظ 0 رأی
24/10/2010 célebres [es] célebres تلفظ 0 رأی
24/10/2010 castillos [es] castillos تلفظ 0 رأی
24/10/2010 charlatana [es] charlatana تلفظ 0 رأی
24/10/2010 cáscaras [es] cáscaras تلفظ 0 رأی
24/10/2010 coloso [es] coloso تلفظ 0 رأی
24/10/2010 clarísimos [es] clarísimos تلفظ 0 رأی
24/10/2010 dándote [es] dándote تلفظ 0 رأی
24/10/2010 desbordarse [es] desbordarse تلفظ 0 رأی
24/10/2010 defendernos [es] defendernos تلفظ 0 رأی
24/10/2010 defenderla [es] defenderla تلفظ 0 رأی
24/10/2010 cuartas [es] cuartas تلفظ 0 رأی
24/10/2010 culta [es] culta تلفظ 0 رأی
24/10/2010 cursillos [es] cursillos تلفظ 0 رأی
24/10/2010 burdas [es] burdas تلفظ 0 رأی
24/10/2010 buscadora [es] buscadora تلفظ 0 رأی
24/10/2010 caballerías [es] caballerías تلفظ 0 رأی
24/10/2010 cañitas [es] cañitas تلفظ 0 رأی
24/10/2010 camisas [es] camisas تلفظ 0 رأی
24/10/2010 brazas [es] brazas تلفظ 0 رأی