کاربر:

Tatar

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Tatar شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/07/2011 айырылув [nog] айырылув تلفظ 0 رأی
13/07/2011 ак бетли [nog] ак бетли تلفظ 0 رأی
13/07/2011 аксам [nog] аксам تلفظ 0 رأی
13/07/2011 акам [nog] акам تلفظ 0 رأی
13/07/2011 актарылув [nog] актарылув تلفظ 0 رأی
13/07/2011 акша салув [nog] акша салув تلفظ 0 رأی
13/07/2011 Актуяк [nog] Актуяк تلفظ 0 رأی
13/07/2011 аударылу [tt] аударылу تلفظ 0 رأی
12/07/2011 си [tt] си تلفظ 0 رأی
12/07/2011 Амет [nog] Амет تلفظ 0 رأی
12/07/2011 аман да [nog] аман да تلفظ 0 رأی
12/07/2011 аллахый! [nog] аллахый! تلفظ 0 رأی
12/07/2011 Алимурза [nog] Алимурза تلفظ 0 رأی
12/07/2011 арам зат! [nog] арам зат! تلفظ 0 رأی
12/07/2011 артув [nog] артув تلفظ 0 رأی
12/07/2011 ана якка [nog] ана якка تلفظ 0 رأی
12/07/2011 Анда [nog] Анда تلفظ 0 رأی
12/07/2011 анынъ [nog] анынъ تلفظ 0 رأی
11/07/2011 асраучы [tt] асраучы تلفظ 0 رأی
11/07/2011 алдындагы [nog] алдындагы تلفظ 0 رأی
11/07/2011 аллага шуькир [nog] аллага шуькир تلفظ 0 رأی
11/07/2011 алдырув [nog] алдырув تلفظ 0 رأی
11/07/2011 алкан [nog] алкан تلفظ 0 رأی
11/07/2011 алдынгы [nog] алдынгы تلفظ 0 رأی
11/07/2011 алдында [nog] алдында تلفظ 0 رأی
11/07/2011 анасыз [nog] анасыз تلفظ 0 رأی
11/07/2011 анай [nog] анай تلفظ 0 رأی
11/07/2011 ана [nog] ана تلفظ 0 رأی
11/07/2011 ана тил [nog] ана тил تلفظ 0 رأی
11/07/2011 амал [nog] амал تلفظ 0 رأی