کلمات تلفظ شده توسط Sean_Mor در فورو صفحه 2.

کاربر: Sean_Mor مشترک تلفظ های Sean_Mor شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
18/01/2012 da [sco] da تلفظ رأی
18/01/2012 maw [sco] maw تلفظ رأی
18/01/2012 Borrheid [sco] Borrheid تلفظ رأی
18/01/2012 Gie's a haun [sco] Gie's a haun تلفظ رأی
18/01/2012 Naw yer no [sco] Naw yer no تلفظ رأی
18/01/2012 awa wae ye [sco] awa wae ye تلفظ رأی
18/01/2012 Bauchle [sco] Bauchle تلفظ رأی
18/01/2012 dreich [sco] dreich تلفظ 1 رأی
18/01/2012 Haufwit [sco] Haufwit تلفظ رأی
18/01/2012 gonnae [sco] gonnae تلفظ رأی
18/01/2012 pelter [sco] pelter تلفظ رأی
18/01/2012 fannybaws [sco] fannybaws تلفظ رأی
18/01/2012 boak [sco] boak تلفظ رأی
18/01/2012 Glesga [sco] Glesga تلفظ رأی
18/01/2012 The deuk ett the bit breid [sco] The deuk ett the bit breid تلفظ رأی
18/01/2012 Cameronbrige [sco] Cameronbrige تلفظ رأی
18/01/2012 Saunt Andras [sco] Saunt Andras تلفظ رأی
18/01/2012 Scotlan [sco] Scotlan تلفظ رأی
18/01/2012 Stirlin [sco] Stirlin تلفظ رأی
18/01/2012 Hielans [sco] Hielans تلفظ رأی
18/01/2012 Cruachan [sco] Cruachan تلفظ رأی
18/01/2012 Kirkcoubrie [sco] Kirkcoubrie تلفظ رأی
18/01/2012 sassenach [sco] sassenach تلفظ رأی
18/01/2012 paisley [en] paisley تلفظ رأی
18/01/2012 Kirkcaudy [sco] Kirkcaudy تلفظ رأی
18/01/2012 lahproaig [sco] lahproaig تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Sean_Mor تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 56

واژگان افزوده شده: 28

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 6.268


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.655

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.335