کلماتی که Scoub در فوروو تلفظ کرده صفحه 9.

کاربر: Scoub مشترک تلفظ‌های Scoub شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/05/2009 wilgeroosje [nl] wilgeroosje تلفظ 0 رأی
27/05/2009 Antje [nl] Antje تلفظ 0 رأی
27/05/2009 bosrank [nl] bosrank تلفظ 0 رأی
27/05/2009 holwortel [nl] holwortel تلفظ 0 رأی
27/05/2009 guldenroede [nl] guldenroede تلفظ 0 رأی
27/05/2009 adelaarsvaren [nl] adelaarsvaren تلفظ 0 رأی
27/05/2009 vlier [nl] vlier تلفظ 0 رأی
27/05/2009 dalkruid [nl] dalkruid تلفظ 0 رأی
27/05/2009 leverbloempje [nl] leverbloempje تلفظ 0 رأی
27/05/2009 stinkend nieskruid [nl] stinkend nieskruid تلفظ 0 رأی
27/05/2009 pinksterbloem [nl] pinksterbloem تلفظ 0 رأی
27/05/2009 bosaardbei [nl] bosaardbei تلفظ 0 رأی
27/05/2009 wollige sneeuwbal [nl] wollige sneeuwbal تلفظ 0 رأی
27/05/2009 gewone bosbes [nl] gewone bosbes تلفظ 0 رأی
27/05/2009 lieve-vrouwe-bedstro [nl] lieve-vrouwe-bedstro تلفظ 0 رأی
27/05/2009 duizenguldenkruid [nl] duizenguldenkruid تلفظ 0 رأی
27/05/2009 koekoeksbloem [nl] koekoeksbloem تلفظ 0 رأی
27/05/2009 liggend walstro [nl] liggend walstro تلفظ 0 رأی
27/05/2009 gewone sleutelbloem [nl] gewone sleutelbloem تلفظ 0 رأی
27/05/2009 echt walstro [nl] echt walstro تلفظ 0 رأی
27/05/2009 speenkruid [nl] speenkruid تلفظ 0 رأی
27/05/2009 gelderse roos [nl] gelderse roos تلفظ 0 رأی
27/05/2009 lelietje-van-dalen [nl] lelietje-van-dalen تلفظ 0 رأی
27/05/2009 hazelaar [nl] hazelaar تلفظ 0 رأی
27/05/2009 lijsterbes [nl] lijsterbes تلفظ 0 رأی
27/05/2009 heksenkruid [nl] heksenkruid تلفظ 0 رأی
27/05/2009 rode klaver [nl] rode klaver تلفظ 0 رأی
27/05/2009 brem [nl] brem تلفظ 0 رأی
27/05/2009 Erica [nl] Erica تلفظ 1 رأی
27/05/2009 margriet [nl] margriet تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هلند

Scoub تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 2.010 (103 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 964

رأی‌ها: 125 رأی

نمایش‌ها: 103.205


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 310

مکان بر اساس تلفظ ها: 181