کلمات تلفظ شده توسط Scoub در فورو صفحه 9.

کاربر: Scoub ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Scoub شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/05/2009 prostituee [nl] prostituee تلفظ رأی
27/05/2009 wilgeroosje [nl] wilgeroosje تلفظ رأی
27/05/2009 Antje [nl] Antje تلفظ رأی
27/05/2009 bosrank [nl] bosrank تلفظ رأی
27/05/2009 holwortel [nl] holwortel تلفظ رأی
27/05/2009 guldenroede [nl] guldenroede تلفظ رأی
27/05/2009 adelaarsvaren [nl] adelaarsvaren تلفظ رأی
27/05/2009 vlier [nl] vlier تلفظ رأی
27/05/2009 dalkruid [nl] dalkruid تلفظ رأی
27/05/2009 leverbloempje [nl] leverbloempje تلفظ رأی
27/05/2009 stinkend nieskruid [nl] stinkend nieskruid تلفظ رأی
27/05/2009 pinksterbloem [nl] pinksterbloem تلفظ رأی
27/05/2009 bosaardbei [nl] bosaardbei تلفظ رأی
27/05/2009 wollige sneeuwbal [nl] wollige sneeuwbal تلفظ رأی
27/05/2009 gewone bosbes [nl] gewone bosbes تلفظ رأی
27/05/2009 lieve-vrouwe-bedstro [nl] lieve-vrouwe-bedstro تلفظ رأی
27/05/2009 duizenguldenkruid [nl] duizenguldenkruid تلفظ رأی
27/05/2009 koekoeksbloem [nl] koekoeksbloem تلفظ رأی
27/05/2009 liggend walstro [nl] liggend walstro تلفظ رأی
27/05/2009 gewone sleutelbloem [nl] gewone sleutelbloem تلفظ رأی
27/05/2009 echt walstro [nl] echt walstro تلفظ رأی
27/05/2009 speenkruid [nl] speenkruid تلفظ رأی
27/05/2009 gelderse roos [nl] gelderse roos تلفظ رأی
27/05/2009 lelietje-van-dalen [nl] lelietje-van-dalen تلفظ رأی
27/05/2009 hazelaar [nl] hazelaar تلفظ رأی
27/05/2009 lijsterbes [nl] lijsterbes تلفظ رأی
27/05/2009 heksenkruid [nl] heksenkruid تلفظ رأی
27/05/2009 rode klaver [nl] rode klaver تلفظ رأی
27/05/2009 brem [nl] brem تلفظ رأی
27/05/2009 Erica [nl] Erica تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هلند

Scoub تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 2.015 (76 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 965

رأی ها: 95 رأی

نمایش ها: 68.343


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 255

مکان بر اساس تلفظ ها: 145