کلمات تلفظ شده توسط Rick_Qualie در فورو

کاربر: Rick_Qualie ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Rick_Qualie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/05/2010 Dani [nl] Dani تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 Baijens [nl] Baijens تلفظ رأی
03/05/2010 Friso Wielenga [nl] Friso Wielenga تلفظ رأی
03/05/2010 Skagerrak [nl] Skagerrak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 zuurheid [nl] zuurheid تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 vestigen [nl] vestigen تلفظ رأی
03/05/2010 are [nl] are تلفظ 0 رأی
03/05/2010 jongelingschap [nl] jongelingschap تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 adolescentie [nl] adolescentie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 overvloed [nl] overvloed تلفظ رأی
03/05/2010 aanbaggeren [nl] aanbaggeren تلفظ رأی
03/05/2010 accordion [nl] accordion تلفظ 1 رأی
03/05/2010 petit-four [nl] petit-four تلفظ رأی
03/05/2010 aceton [nl] aceton تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 acetyleen [nl] acetyleen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 trottoir [nl] trottoir تلفظ 1 رأی
03/05/2010 voetpad [nl] voetpad تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 toneelspeelster [nl] toneelspeelster تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 toneelspeler [nl] toneelspeler تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 actualiteit [nl] actualiteit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 toegang [nl] toegang تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 aandeelhouder [nl] aandeelhouder تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 akkoord [nl] akkoord تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 houding [nl] houding تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 aktiviteit [nl] aktiviteit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 aquarel [nl] aquarel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 acupunctuur [nl] acupunctuur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 echtbreuk [nl] echtbreuk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 tegenstander [nl] tegenstander تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 echtbreker [nl] echtbreker تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هلند

وب: http://www.sikkel.net

Rick_Qualie تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 4.054 (70 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5.608

رأی ها: 88 رأی

نمایش ها: 112.977


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 67

مکان بر اساس تلفظ ها: 81