دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/03/2011 gelado [pt] gelado تلفظ 0 رأی
27/11/2010 Ricardo [pt] Ricardo تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agnição [pt] agnição تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/09/2010 agnado [pt] agnado تلفظ 0 رأی
17/09/2010 aglutinar [pt] aglutinar تلفظ 0 رأی
17/09/2010 aglutinação [pt] aglutinação تلفظ 0 رأی
17/09/2010 aglomerar [pt] aglomerar تلفظ 0 رأی
17/09/2010 aglomeração [pt] aglomeração تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agitar [pt] agitar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/09/2010 agitação [pt] agitação تلفظ 0 رأی
17/09/2010 Agir [pt] Agir تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agilidade [pt] agilidade تلفظ 0 رأی
17/09/2010 ágil [pt] ágil تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agigantamento [pt] agigantamento تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agente [pt] agente تلفظ 1 رأی
17/09/2010 agendar [pt] agendar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/09/2010 agendamento [pt] agendamento تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agenda [pt] agenda تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/09/2010 agenciamento [pt] agenciamento تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agenciador [pt] agenciador تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agência [pt] agência تلفظ 0 رأی
17/09/2010 ágata [pt] ágata تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agastar [pt] agastar تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agastamento [pt] agastamento تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agasalho [pt] agasalho تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agasalhado [pt] agasalhado تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agarrar [pt] agarrar تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agarrado [pt] agarrado تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agarradiço [pt] agarradiço تلفظ 0 رأی
17/09/2010 agarra [pt] agarra تلفظ 0 رأی