کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/08/2015 braisée [fr] braisée تلفظ 0 رأی
11/08/2015 méchant, méchante [fr] méchant, méchante تلفظ 0 رأی
11/08/2015 envoies [fr] envoies تلفظ 0 رأی
11/08/2015 buvions [fr] buvions تلفظ 0 رأی
11/08/2015 voit [fr] voit تلفظ 0 رأی
11/08/2015 meurt [fr] meurt تلفظ 0 رأی
11/08/2015 mourez [fr] mourez تلفظ 0 رأی
11/08/2015 vient [fr] vient تلفظ 0 رأی
11/08/2015 boives [fr] boives تلفظ 0 رأی
11/08/2015 boive [fr] boive تلفظ 0 رأی
11/08/2015 nuageux [fr] nuageux تلفظ 0 رأی
11/08/2015 peut [fr] peut تلفظ 0 رأی
11/08/2015 Fexhe-le-Haut-Clocher [fr] Fexhe-le-Haut-Clocher تلفظ 0 رأی
11/08/2015 Souilly [fr] Souilly تلفظ 0 رأی
11/08/2015 venez [fr] venez تلفظ 0 رأی
11/08/2015 mets [fr] mets تلفظ 0 رأی
11/08/2015 avide de pouvoir [fr] avide de pouvoir تلفظ 0 رأی
11/08/2015 Le bateau jaune [fr] Le bateau jaune تلفظ 0 رأی
11/08/2015 boit-il [fr] boit-il تلفظ 0 رأی
11/08/2015 connaît [fr] connaît تلفظ 0 رأی
11/08/2015 rit [fr] rit تلفظ 0 رأی
11/08/2015 plais [fr] plais تلفظ 0 رأی
11/08/2015 conduit [fr] conduit تلفظ 0 رأی
11/08/2015 venons [fr] venons تلفظ 0 رأی
11/08/2015 conduisent [fr] conduisent تلفظ 0 رأی
11/08/2015 conduisons [fr] conduisons تلفظ 0 رأی
11/08/2015 conduis [fr] conduis تلفظ 0 رأی
11/08/2015 veut [fr] veut تلفظ 0 رأی
11/08/2015 écris [fr] écris تلفظ 0 رأی
11/08/2015 inscrivons [fr] inscrivons تلفظ 0 رأی