کاربر: Pat91 ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/07/2015 quoique parfois [fr] quoique parfois تلفظ 0 رأی
27/07/2015 à côté du [fr] à côté du تلفظ 0 رأی
27/07/2015 mets ton manteau ! [fr] mets ton manteau ! تلفظ 0 رأی
27/07/2015 du tout au rien [fr] du tout au rien تلفظ 0 رأی
26/07/2015 Raucoule [fr] Raucoule تلفظ 0 رأی
26/07/2015 grener [fr] grener تلفظ 0 رأی
26/07/2015 d'Arthur [fr] d'Arthur تلفظ 0 رأی
26/07/2015 au sein de l'acte [fr] au sein de l'acte تلفظ 0 رأی
26/07/2015 Chante-Alouette [fr] Chante-Alouette تلفظ 0 رأی
26/07/2015 Bessards [fr] Bessards تلفظ 0 رأی
26/07/2015 Mazabraud [fr] Mazabraud تلفظ 0 رأی
26/07/2015 l'aider [fr] l'aider تلفظ 0 رأی
26/07/2015 l'enferma [fr] l'enferma تلفظ 0 رأی
26/07/2015 j'en ai [fr] j'en ai تلفظ 0 رأی
26/07/2015 cogérer [fr] cogérer تلفظ 0 رأی
26/07/2015 colleter [fr] colleter تلفظ 0 رأی
26/07/2015 petit déjeuner [fr] petit déjeuner تلفظ 0 رأی
26/07/2015 t'inquiète pas [fr] t'inquiète pas تلفظ 1 رأی
26/07/2015 ceinture [fr] ceinture تلفظ 0 رأی
26/07/2015 Commission internationale permanente [fr] Commission internationale permanente تلفظ 0 رأی
26/07/2015 comme c'est terrible ! [fr] comme c'est terrible ! تلفظ 0 رأی
26/07/2015 mangeront [fr] mangeront تلفظ 0 رأی
26/07/2015 lèveras [fr] lèveras تلفظ 0 رأی
25/07/2015 Côteaux du Giennois [fr] Côteaux du Giennois تلفظ 0 رأی
25/07/2015 Leménicier [fr] Leménicier تلفظ 0 رأی
25/07/2015 la nuit [fr] la nuit تلفظ 0 رأی
25/07/2015 Terrasse du Café le soir [fr] Terrasse du Café le soir تلفظ 0 رأی
25/07/2015 La Nuit étoilée [fr] La Nuit étoilée تلفظ 0 رأی
25/07/2015 clemenvilla [fr] clemenvilla تلفظ 0 رأی
25/07/2015 le bracelet [fr] le bracelet تلفظ 0 رأی