کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/05/2016 Kœtzingue [fr] Kœtzingue تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Gudit [fr] Gudit تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Sprietsma [fr] Sprietsma تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Quenongebin [fr] Quenongebin تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Knobloch [fr] Knobloch تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Cruchen [fr] Cruchen تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Onondagas [fr] Onondagas تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Guillermins [fr] Guillermins تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Arnault Tzanck [fr] Arnault Tzanck تلفظ 0 رأی
18/05/2016 D’Estang [fr] D’Estang تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Kayaleh [fr] Kayaleh تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Mattawa [fr] Mattawa تلفظ 0 رأی
18/05/2016 tzanck [fr] tzanck تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Carhagouha [fr] Carhagouha تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Fenestraz [fr] Fenestraz تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Attigouantan [fr] Attigouantan تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Menez-Hom [fr] Menez-Hom تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Schraefel [fr] Schraefel تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Papy Djilobodji [fr] Papy Djilobodji تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Herrou [fr] Herrou تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Dominique Simone Rychen [fr] Dominique Simone Rychen تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Cahiague [fr] Cahiague تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Thilloy [fr] Thilloy تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Blasqueville [fr] Blasqueville تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Warlencourt [fr] Warlencourt تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Jaupart [fr] Jaupart تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Gueudecourt [fr] Gueudecourt تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Gothembourgeois [fr] Gothembourgeois تلفظ 0 رأی
18/05/2016 dealeuse [fr] dealeuse تلفظ 0 رأی
18/05/2016 Couesnon [fr] Couesnon تلفظ 0 رأی