کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/07/2016 fausse route [fr] fausse route تلفظ 0 رأی
14/07/2016 avec qui Jean est-il parti ? [fr] avec qui Jean est-il parti ? تلفظ 1 رأی
14/07/2016 Château Canuet [fr] Château Canuet تلفظ 0 رأی
14/07/2016 Square Caulaincourt [fr] Square Caulaincourt تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Marcillenc [fr] Marcillenc تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Brias [fr] Brias تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Debos [fr] Debos تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Lathus [fr] Lathus تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Chelle-Debat [fr] Chelle-Debat تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Degeytter [fr] Degeytter تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Mytyl [fr] Mytyl تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Zobrist [fr] Zobrist تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Jons [fr] Jons تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Tyltyl [fr] Tyltyl تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Guers [fr] Guers تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Brinckheim [fr] Brinckheim تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Gojira [fr] Gojira تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Urdens [fr] Urdens تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Briscous [fr] Briscous تلفظ 0 رأی
13/07/2016 JIT [fr] JIT تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Baldabziou [fr] Baldabziou تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Ralde [fr] Ralde تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Diev [fr] Diev تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Coblenz [fr] Coblenz تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Doumouriez [fr] Doumouriez تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Brosville [fr] Brosville تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Brocas [fr] Brocas تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Buloz [fr] Buloz تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Themroc [fr] Themroc تلفظ 0 رأی
13/07/2016 Préférés Des Montagnes [fr] Préférés Des Montagnes تلفظ 0 رأی