کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/09/2015 ne pas perdre de temps [fr] ne pas perdre de temps تلفظ 0 رأی
27/09/2015 c'est tout aussi [fr] c'est tout aussi تلفظ 0 رأی
27/09/2015 obtiens [fr] obtiens تلفظ 0 رأی
27/09/2015 sans aucun intérêt [fr] sans aucun intérêt تلفظ 0 رأی
27/09/2015 grandir en conscience [fr] grandir en conscience تلفظ 0 رأی
27/09/2015 la même erreur deux fois [fr] la même erreur deux fois تلفظ 0 رأی
27/09/2015 rien n'est dû au hasard [fr] rien n'est dû au hasard تلفظ 0 رأی
27/09/2015 tout y soit inclus [fr] tout y soit inclus تلفظ 0 رأی
27/09/2015 se tenir debout [fr] se tenir debout تلفظ 0 رأی
27/09/2015 obteniez [fr] obteniez تلفظ 0 رأی
27/09/2015 obtenais [fr] obtenais تلفظ 0 رأی
27/09/2015 pureté de l'esprit [fr] pureté de l'esprit تلفظ 0 رأی
27/09/2015 or pur [fr] or pur تلفظ 0 رأی
27/09/2015 instrument de musique [fr] instrument de musique تلفظ 0 رأی
27/09/2015 depuis tout le temps [fr] depuis tout le temps تلفظ 0 رأی
27/09/2015 brins de paille [fr] brins de paille تلفظ 0 رأی
27/09/2015 remuer ciel et terre [fr] remuer ciel et terre تلفظ 0 رأی
27/09/2015 l'éternel présent [fr] l'éternel présent تلفظ 0 رأی
27/09/2015 brasser du vent [fr] brasser du vent تلفظ 0 رأی
27/09/2015 protocole d'accord [fr] protocole d'accord تلفظ 0 رأی
27/09/2015 remettre à neuf [fr] remettre à neuf تلفظ 0 رأی
27/09/2015 cliné [fr] cliné تلفظ 0 رأی
27/09/2015 encraient [fr] encraient تلفظ 0 رأی
27/09/2015 s’arroger [fr] s’arroger تلفظ 0 رأی
27/09/2015 apparaîtra [fr] apparaîtra تلفظ 0 رأی
27/09/2015 pub [fr] pub تلفظ 0 رأی
27/09/2015 faites un vœu [fr] faites un vœu تلفظ 1 رأی
27/09/2015 Veillon [fr] Veillon تلفظ 0 رأی
27/09/2015 une coquille d’œuf [fr] une coquille d’œuf تلفظ 0 رأی
27/09/2015 volera [fr] volera تلفظ 1 رأی