کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/05/2016 Amir Abrashi [fr] Amir Abrashi تلفظ 0 رأی
25/05/2016 Bekim Balaj [fr] Bekim Balaj تلفظ 0 رأی
25/05/2016 Milot Rashica [fr] Milot Rashica تلفظ 0 رأی
25/05/2016 Bouzais [fr] Bouzais تلفظ 0 رأی
25/05/2016 Hine XO cognac [fr] Hine XO cognac تلفظ 0 رأی
25/05/2016 Bouzel [fr] Bouzel تلفظ 1 رأی
25/05/2016 s'éloignèrent [fr] s'éloignèrent تلفظ 0 رأی
25/05/2016 cela signifierait [fr] cela signifierait تلفظ 0 رأی
25/05/2016 se perdirent [fr] se perdirent تلفظ 0 رأی
25/05/2016 nous ouvrirons [fr] nous ouvrirons تلفظ 0 رأی
25/05/2016 Andi Lila [fr] Andi Lila تلفظ 0 رأی
25/05/2016 Lorik Cana [fr] Lorik Cana تلفظ 0 رأی
25/05/2016 Benoît Costil [fr] Benoît Costil تلفظ 0 رأی
25/05/2016 gibbeuses [fr] gibbeuses تلفظ 0 رأی
25/05/2016 Yannick Carrasco [fr] Yannick Carrasco تلفظ 0 رأی
25/05/2016 Conductus [fr] Conductus تلفظ 0 رأی
25/05/2016 descendre dans la rue [fr] descendre dans la rue تلفظ 0 رأی
25/05/2016 vide-greniers [fr] vide-greniers تلفظ 1 رأی
25/05/2016 en parlant de [fr] en parlant de تلفظ 0 رأی
25/05/2016 où êtes-vous né ? [fr] où êtes-vous né ? تلفظ 1 رأی
25/05/2016 vous voyagiez [fr] vous voyagiez تلفظ 0 رأی
25/05/2016 tirant [fr] tirant تلفظ 0 رأی
25/05/2016 nous voyagions [fr] nous voyagions تلفظ 0 رأی
25/05/2016 bandits mages [fr] bandits mages تلفظ 0 رأی
25/05/2016 la belle noiseuse [fr] la belle noiseuse تلفظ 0 رأی
25/05/2016 centralisé [fr] centralisé تلفظ 0 رأی
25/05/2016 Palloc [fr] Palloc تلفظ 0 رأی
25/05/2016 Roumanière [fr] Roumanière تلفظ 0 رأی
25/05/2016 décroissant [fr] décroissant تلفظ 0 رأی
25/05/2016 tu en connais un rayon ! [fr] tu en connais un rayon ! تلفظ 0 رأی