کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/05/2016 les Jeux Olympiques de Rio [fr] les Jeux Olympiques de Rio تلفظ 0 رأی
01/05/2016 Benoist Apparu [fr] Benoist Apparu تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Ile des Vergelesses [fr] Ile des Vergelesses تلفظ 0 رأی
30/04/2016 en fin de [fr] en fin de تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Babiroussa [fr] Babiroussa تلفظ 0 رأی
30/04/2016 En Caradeux [fr] En Caradeux تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Aux Cras [fr] Aux Cras تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Les Cras [fr] Les Cras تلفظ 0 رأی
30/04/2016 en fait de [fr] en fait de تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Aux Thorey [fr] Aux Thorey تلفظ 0 رأی
30/04/2016 en regard [fr] en regard تلفظ 0 رأی
30/04/2016 en dernier ressort [fr] en dernier ressort تلفظ 0 رأی
30/04/2016 en moins [fr] en moins تلفظ 0 رأی
30/04/2016 en mesure de [fr] en mesure de تلفظ 0 رأی
30/04/2016 en voie de [fr] en voie de تلفظ 0 رأی
30/04/2016 en tout état de cause [fr] en tout état de cause تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Les Fournières [fr] Les Fournières تلفظ 0 رأی
30/04/2016 le quartier des Halles à Paris [fr] le quartier des Halles à Paris تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Champans [fr] Champans تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Porusot [fr] Porusot تلفظ 0 رأی
30/04/2016 même quand [fr] même quand تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Saint-Romain [fr] Saint-Romain تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Les Paulands [fr] Les Paulands تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Reugne [fr] Reugne تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Ladoix [fr] Ladoix تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Ladoix Premier Cru [fr] Ladoix Premier Cru تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Aloxe-Corton Premier Cru [fr] Aloxe-Corton Premier Cru تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Santenay Premier Cru [fr] Santenay Premier Cru تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Pernand-Vergelesses Premier Cru [fr] Pernand-Vergelesses Premier Cru تلفظ 0 رأی
30/04/2016 Côte de Beaune-Villages [fr] Côte de Beaune-Villages تلفظ 0 رأی