کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/11/2015 Barrier Louis [fr] Barrier Louis تلفظ 0 رأی
28/11/2015 l'incandescence [fr] l'incandescence تلفظ 0 رأی
28/11/2015 en cas de [fr] en cas de تلفظ 0 رأی
28/11/2015 Durtain [fr] Durtain تلفظ 0 رأی
28/11/2015 j'irrite [fr] j'irrite تلفظ 0 رأی
28/11/2015 Seurrets [fr] Seurrets تلفظ 0 رأی
28/11/2015 Les filles [fr] Les filles تلفظ 0 رأی
28/11/2015 j'irriterai [fr] j'irriterai تلفظ 0 رأی
28/11/2015 d'incandescent [fr] d'incandescent تلفظ 0 رأی
28/11/2015 vous offenser [fr] vous offenser تلفظ 0 رأی
28/11/2015 Luc Durtain [fr] Luc Durtain تلفظ 0 رأی
27/11/2015 Bourceau [fr] Bourceau تلفظ 0 رأی
27/11/2015 pries [fr] pries تلفظ 0 رأی
27/11/2015 tu sautes [fr] tu sautes تلفظ 0 رأی
27/11/2015 Pierre Lasserre [fr] Pierre Lasserre تلفظ 0 رأی
25/11/2015 Jatarra [fr] Jatarra تلفظ 0 رأی
25/11/2015 sut [fr] sut تلفظ 0 رأی
25/11/2015 qu’est-ce que tu préfères ? [fr] qu’est-ce que tu préfères ? تلفظ 0 رأی
25/11/2015 Espinoy [fr] Espinoy تلفظ 0 رأی
25/11/2015 sur un coup de tête [fr] sur un coup de tête تلفظ 0 رأی
25/11/2015 l'indiquons [fr] l'indiquons تلفظ 0 رأی
25/11/2015 comme nous [fr] comme nous تلفظ 0 رأی
25/11/2015 Oscar du meilleur film [fr] Oscar du meilleur film تلفظ 0 رأی
25/11/2015 indiquons [fr] indiquons تلفظ 0 رأی
25/11/2015 dans nos pages [fr] dans nos pages تلفظ 0 رأی
25/11/2015 ne pouvons [fr] ne pouvons تلفظ 0 رأی
24/11/2015 Adamsberg [fr] Adamsberg تلفظ 0 رأی
24/11/2015 Bouin [fr] Bouin تلفظ 0 رأی
24/11/2015 Bouillac [fr] Bouillac تلفظ 0 رأی
24/11/2015 Bouillé-Courdault [fr] Bouillé-Courdault تلفظ 0 رأی