کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/12/2016 cartonnerie [fr] cartonnerie تلفظ 0 رأی
07/12/2016 j'ai payé [fr] j'ai payé تلفظ 0 رأی
07/12/2016 il attendra [fr] il attendra تلفظ 0 رأی
07/12/2016 je payais [fr] je payais تلفظ 0 رأی
07/12/2016 je payerai [fr] je payerai تلفظ 0 رأی
07/12/2016 ils attendront [fr] ils attendront تلفظ 0 رأی
07/12/2016 je comprendrais [fr] je comprendrais تلفظ 0 رأی
07/12/2016 nous attendrons [fr] nous attendrons تلفظ 0 رأی
07/12/2016 je plaide coupable [fr] je plaide coupable تلفظ 1 رأی
07/12/2016 toi, c'est la curiosité qui te perdra [fr] toi, c'est la curiosité qui te perdra تلفظ 0 رأی
07/12/2016 tu ne perds rien pour attendre [fr] tu ne perds rien pour attendre تلفظ 0 رأی
07/12/2016 plaquette de chocolat [fr] plaquette de chocolat تلفظ 1 رأی
07/12/2016 reconnaître sa faute [fr] reconnaître sa faute تلفظ 1 رأی
07/12/2016 un travers mineur [fr] un travers mineur تلفظ 1 رأی
07/12/2016 une faute légère [fr] une faute légère تلفظ 1 رأی
07/12/2016 en langage juridique [fr] en langage juridique تلفظ 1 رأی
07/12/2016 parce qu'il est [fr] parce qu'il est تلفظ 0 رأی
06/12/2016 il pourvoit [fr] il pourvoit تلفظ 0 رأی
06/12/2016 vous repaissez [fr] vous repaissez تلفظ 0 رأی
06/12/2016 nous vêtons [fr] nous vêtons تلفظ 0 رأی
06/12/2016 nous repaissions [fr] nous repaissions تلفظ 0 رأی
06/12/2016 ils repaissent [fr] ils repaissent تلفظ 0 رأی
06/12/2016 nous plaçons [fr] nous plaçons تلفظ 0 رأی
06/12/2016 tu vaincs [fr] tu vaincs تلفظ 0 رأی
06/12/2016 je tais [fr] je tais تلفظ 0 رأی
06/12/2016 vous pourvoyez [fr] vous pourvoyez تلفظ 0 رأی
06/12/2016 nous taisons [fr] nous taisons تلفظ 0 رأی
06/12/2016 ils traient [fr] ils traient تلفظ 0 رأی
06/12/2016 vous rendez [fr] vous rendez تلفظ 0 رأی
06/12/2016 je plains [fr] je plains تلفظ 0 رأی