کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/09/2015 en bannière [fr] en bannière تلفظ 0 رأی
04/09/2015 Bleujour [fr] Bleujour تلفظ 0 رأی
04/09/2015 La Roquebrussanne [fr] La Roquebrussanne تلفظ 0 رأی
04/09/2015 pupe [fr] pupe تلفظ 0 رأی
04/09/2015 se coltiner [fr] se coltiner تلفظ 0 رأی
04/09/2015 Gardenal [fr] Gardenal تلفظ 0 رأی
04/09/2015 Lemagny [fr] Lemagny تلفظ 0 رأی
04/09/2015 traviole [fr] traviole تلفظ 0 رأی
04/09/2015 des pelletées de [fr] des pelletées de تلفظ 0 رأی
04/09/2015 dépôt à vue [fr] dépôt à vue تلفظ 0 رأی
04/09/2015 par dénigrement [fr] par dénigrement تلفظ 0 رأی
04/09/2015 gnôle [fr] gnôle تلفظ 0 رأی
04/09/2015 coup de boutoir [fr] coup de boutoir تلفظ 0 رأی
04/09/2015 et tout le toutim [fr] et tout le toutim تلفظ 0 رأی
04/09/2015 butyrique [fr] butyrique تلفظ 0 رأی
04/09/2015 pont aux ânes [fr] pont aux ânes تلفظ 0 رأی
04/09/2015 siphonné [fr] siphonné تلفظ 0 رأی
04/09/2015 mastar [fr] mastar تلفظ 0 رأی
04/09/2015 se pommeler [fr] se pommeler تلفظ 0 رأی
04/09/2015 lever le pieds [fr] lever le pieds تلفظ 0 رأی
04/09/2015 d'Aiguebelette [fr] d'Aiguebelette تلفظ 0 رأی
04/09/2015 roue [fr] roue تلفظ 0 رأی
04/09/2015 apprennent à les utiliser [fr] apprennent à les utiliser تلفظ 1 رأی
27/08/2015 tram [fr] tram تلفظ 0 رأی
24/08/2015 nourrissent [fr] nourrissent تلفظ 0 رأی
24/08/2015 agent [fr] agent تلفظ 0 رأی
24/08/2015 composer [fr] composer تلفظ 0 رأی
24/08/2015 j'écris [fr] j'écris تلفظ 0 رأی
24/08/2015 grands hôtels [fr] grands hôtels تلفظ 1 رأی
23/08/2015 Villeplée [fr] Villeplée تلفظ 0 رأی