کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/10/2016 Malang Sarr [fr] Malang Sarr تلفظ 0 رأی
24/10/2016 Marc Kibong Mbamba [fr] Marc Kibong Mbamba تلفظ 0 رأی
24/10/2016 Wylan Cyprien [fr] Wylan Cyprien تلفظ 0 رأی
24/10/2016 Vaimba [fr] Vaimba تلفظ 0 رأی
24/10/2016 Albert Rafetraniaina [fr] Albert Rafetraniaina تلفظ 0 رأی
24/10/2016 Junior Kabananga [fr] Junior Kabananga تلفظ 0 رأی
24/10/2016 Arnaud Lusamba [fr] Arnaud Lusamba تلفظ 0 رأی
24/10/2016 Valentin Eysseric [fr] Valentin Eysseric تلفظ 0 رأی
24/10/2016 Mathieu Bodmer [fr] Mathieu Bodmer تلفظ 0 رأی
24/10/2016 Alexy Bosetti [fr] Alexy Bosetti تلفظ 0 رأی
24/10/2016 Rémi Walter [fr] Rémi Walter تلفظ 0 رأی
24/10/2016 Damien Boudjemaa [fr] Damien Boudjemaa تلفظ 0 رأی
24/10/2016 poivre et sel [fr] poivre et sel تلفظ 0 رأی
24/10/2016 Ereván [fr] Ereván تلفظ 0 رأی
24/10/2016 Deffieux [fr] Deffieux تلفظ 0 رأی
24/10/2016 Goquelot [fr] Goquelot تلفظ 0 رأی
24/10/2016 Goïdels [fr] Goïdels تلفظ 0 رأی
24/10/2016 noir et blanc [fr] noir et blanc تلفظ 0 رأی
24/10/2016 de couleur [fr] de couleur تلفظ 0 رأی
24/10/2016 rouge cerise [fr] rouge cerise تلفظ 0 رأی
24/10/2016 en couleurs [fr] en couleurs تلفظ 0 رأی
21/10/2016 Djan [fr] Djan تلفظ 1 رأی
21/10/2016 le fils [fr] le fils تلفظ 0 رأی
21/10/2016 Poulvarel [fr] Poulvarel تلفظ 0 رأی
21/10/2016 durcit [fr] durcit تلفظ 0 رأی
21/10/2016 apporte-m'en à mon appartement [fr] apporte-m'en à mon appartement تلفظ 0 رأی
21/10/2016 Cheutin [fr] Cheutin تلفظ 0 رأی
21/10/2016 entrèrent [fr] entrèrent تلفظ 0 رأی
20/10/2016 Coussieu [fr] Coussieu تلفظ 0 رأی
20/10/2016 locotracteur [fr] locotracteur تلفظ 0 رأی