دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/02/2015 sonorizar [es] sonorizar تلفظ 1 رأی
31/01/2015 bivalente [es] bivalente تلفظ 0 رأی
31/01/2015 caprina [es] caprina تلفظ 0 رأی
31/01/2015 feliz [es] feliz تلفظ 1 رأی
31/01/2015 sos feliz [es] sos feliz تلفظ 0 رأی
31/01/2015 SOS [es] SOS تلفظ 0 رأی
31/01/2015 Chichiguay [es] Chichiguay تلفظ 0 رأی
31/01/2015 dinerito [es] dinerito تلفظ 0 رأی
25/04/2014 finita [es] finita تلفظ 2 رأی
25/04/2014 finito [es] finito تلفظ 0 رأی
25/04/2014 difícil [es] difícil تلفظ 0 رأی
25/04/2014 bíblica [es] bíblica تلفظ 1 رأی
25/04/2014 bíblico [es] bíblico تلفظ 0 رأی
24/04/2014 italiana [es] italiana تلفظ 0 رأی
24/04/2014 italiano [es] italiano تلفظ 0 رأی
24/04/2014 tímida [es] tímida تلفظ 0 رأی
24/04/2014 tímido [es] tímido تلفظ 0 رأی
24/04/2014 hipopótamo [es] hipopótamo تلفظ 1 رأی
24/04/2014 Sede [es] Sede تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Santa Sede [es] Santa Sede تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Ente [es] Ente تلفظ 0 رأی
24/04/2014 lente [es] lente تلفظ 0 رأی
24/04/2014 bebe [es] bebe تلفظ 0 رأی
24/04/2014 bebé [es] bebé تلفظ 2 رأی
24/04/2014 Mama [es] Mama تلفظ 0 رأی
24/04/2014 mamá [es] mamá تلفظ 0 رأی
24/04/2014 papá [es] papá تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Papa [es] Papa تلفظ 0 رأی
24/04/2014 asta [es] asta تلفظ 0 رأی
24/04/2014 hasta [es] hasta تلفظ 0 رأی