کلمات تلفظ شده توسط Odolwa در فورو

کاربر: Odolwa مشترک تلفظ های Odolwa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
04/10/2013 Mille tonneres [fr] Mille tonneres تلفظ 0 رأی
23/04/2013 vinyle [fr] vinyle تلفظ 0 رأی
20/04/2013 hématologie [fr] hématologie تلفظ 1 رأی
20/04/2013 hématome [fr] hématome تلفظ 0 رأی
20/04/2013 hématologiste [fr] hématologiste تلفظ 0 رأی
20/04/2013 hématologue [fr] hématologue تلفظ 0 رأی
20/04/2013 hélicoïdal [fr] hélicoïdal تلفظ 0 رأی
20/04/2013 héliport [fr] héliport تلفظ 0 رأی
20/04/2013 héliothérapie [fr] héliothérapie تلفظ 0 رأی
09/04/2013 prévues [fr] prévues تلفظ 0 رأی
09/04/2013 paragraphes [fr] paragraphes تلفظ 0 رأی
31/03/2012 suie [fr] suie تلفظ 0 رأی
31/03/2012 vautour [fr] vautour تلفظ 0 رأی
31/03/2012 orfèvre [fr] orfèvre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/03/2012 ils parlent suédois [fr] ils parlent suédois تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/03/2012 elle parle japonais [fr] elle parle japonais تلفظ 0 رأی
21/03/2012 resplendissant [fr] resplendissant تلفظ 0 رأی
20/03/2012 exotérique [fr] exotérique تلفظ 0 رأی
20/03/2012 digressif [fr] digressif تلفظ 0 رأی
20/03/2012 crave [fr] crave تلفظ 0 رأی
20/03/2012 pentane [fr] pentane تلفظ 0 رأی
20/03/2012 tanrec [fr] tanrec تلفظ 0 رأی
20/03/2012 propionique [fr] propionique تلفظ 0 رأی
20/03/2012 bulbeux [fr] bulbeux تلفظ 0 رأی
20/03/2012 pashmina [fr] pashmina تلفظ 0 رأی
20/03/2012 heptane [fr] heptane تلفظ 0 رأی
20/03/2012 apriorisme [fr] apriorisme تلفظ 0 رأی
20/03/2012 mésocôlon [fr] mésocôlon تلفظ 0 رأی
20/03/2012 flouve [fr] flouve تلفظ 0 رأی
20/03/2012 galvanisme [fr] galvanisme تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئیس

Odolwa تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 276 (10 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 38

رأی ها: 19 رأی

نمایش ها: 11.786


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.139

مکان بر اساس تلفظ ها: 872