کاربر:

McDutchie

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های McDutchie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/09/2016 kerkbezoeker [nl] kerkbezoeker تلفظ 0 رأی
04/07/2016 geniculo [ia] geniculo تلفظ 1 رأی
18/05/2016 ondergang [nl] ondergang تلفظ 0 رأی
18/02/2016 menswetenschappen [nl] menswetenschappen تلفظ 0 رأی
18/02/2016 daarop [nl] daarop تلفظ 0 رأی
17/02/2016 onaardig [nl] onaardig تلفظ 0 رأی
02/12/2015 fauteuil [nl] fauteuil تلفظ 0 رأی
05/08/2015 accumulation [ia] accumulation تلفظ 0 رأی
05/08/2015 accostumate [ia] accostumate تلفظ 0 رأی
05/08/2015 actualmente [ia] actualmente تلفظ 0 رأی
05/08/2015 besonio [ia] besonio تلفظ 0 رأی
05/08/2015 acustica [ia] acustica تلفظ 0 رأی
10/03/2015 februario [ia] februario تلفظ 0 رأی
31/12/2014 natuurlijke selectie [nl] natuurlijke selectie تلفظ 0 رأی
31/12/2014 afspelen [nl] afspelen تلفظ 0 رأی
31/12/2014 visiteren [nl] visiteren تلفظ 0 رأی
31/12/2014 halfparasiet [nl] halfparasiet تلفظ 0 رأی
31/12/2014 impregneren [nl] impregneren تلفظ 0 رأی
31/12/2014 fanfare [nl] fanfare تلفظ 0 رأی
31/12/2014 op zijn stokpaardje zitten [nl] op zijn stokpaardje zitten تلفظ 0 رأی
31/12/2014 overlevende [nl] overlevende تلفظ 0 رأی
31/12/2014 nietsbetekenend [nl] nietsbetekenend تلفظ 0 رأی
31/12/2014 jaarwisseling [nl] jaarwisseling تلفظ 0 رأی
31/12/2014 oudejaarsdag [nl] oudejaarsdag تلفظ 0 رأی
31/12/2014 inwerkingtreding [nl] inwerkingtreding تلفظ 0 رأی
31/12/2014 kapitaal [nl] kapitaal تلفظ 0 رأی
31/12/2014 brasserie [nl] brasserie تلفظ 0 رأی
31/12/2014 kindercorrespondent [nl] kindercorrespondent تلفظ 0 رأی
31/12/2014 deeg [nl] deeg تلفظ 0 رأی
31/12/2014 januario [ia] januario تلفظ 1 رأی