کلمات تلفظ شده توسط Maxos در فورو

کاربر: Maxos مشترک تلفظ های Maxos شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/04/2011 Andrea [it] Andrea تلفظ 1 رأی
26/04/2011 fleto [it] fleto تلفظ رأی
26/04/2011 fluidostatico [it] fluidostatico تلفظ رأی
26/04/2011 superconduttivo [it] superconduttivo تلفظ رأی
26/04/2011 Torrigiano [it] Torrigiano تلفظ رأی
26/04/2011 flussimetro [it] flussimetro تلفظ رأی
26/04/2011 superaccessoriato [it] superaccessoriato تلفظ رأی
26/04/2011 superbire [it] superbire تلفظ رأی
26/04/2011 buchino [it] buchino تلفظ رأی
26/04/2011 colui [it] colui تلفظ رأی
22/03/2011 strambamente [it] strambamente تلفظ رأی
22/03/2011 strampalatamente [it] strampalatamente تلفظ رأی
22/03/2011 strapaesano [it] strapaesano تلفظ رأی
21/03/2011 cuffiette [it] cuffiette تلفظ رأی
21/03/2011 risulta [it] risulta تلفظ رأی
21/03/2011 risultanza [it] risultanza تلفظ رأی
21/03/2011 pioverà [it] pioverà تلفظ رأی
21/03/2011 scotennare [it] scotennare تلفظ رأی
21/03/2011 Cirenaica [it] Cirenaica تلفظ رأی
21/03/2011 Tripoli [it] Tripoli تلفظ رأی
21/03/2011 risuolatura [it] risuolatura تلفظ رأی
21/03/2011 passerina [it] passerina تلفظ رأی
12/03/2011 tacchetto [it] tacchetto تلفظ رأی
12/03/2011 reologico [it] reologico تلفظ رأی
12/03/2011 reologia [it] reologia تلفظ رأی
12/03/2011 Senesino [it] Senesino تلفظ رأی
12/03/2011 ipercriticismo [it] ipercriticismo تلفظ رأی
12/03/2011 iperacuto [it] iperacuto تلفظ رأی
12/03/2011 piropo [it] piropo تلفظ رأی
12/03/2011 vaschetta [it] vaschetta تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

theoretical physicist, fond of literature, music, history, languages

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

Maxos تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 164 (21 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی ها: 40 رأی

نمایش ها: 15.103


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.308

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.376