کلماتی که Maxos در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Maxos مشترک تلفظ‌های Maxos شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/06/2014 scuta [la] scuta تلفظ 0 رأی
18/06/2014 coĕmo [la] coĕmo تلفظ 0 رأی
18/06/2014 balteus [la] balteus تلفظ 0 رأی
18/06/2014 gidue [it] gidue تلفظ 0 رأی
18/06/2014 applique [it] applique تلفظ 0 رأی
18/06/2014 Bonati [it] Bonati تلفظ 0 رأی
18/06/2014 copiassi [it] copiassi تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Andrea [it] Andrea تلفظ 1 رأی
26/04/2011 fleto [it] fleto تلفظ 0 رأی
26/04/2011 fluidostatico [it] fluidostatico تلفظ 0 رأی
26/04/2011 superconduttivo [it] superconduttivo تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Torrigiano [it] Torrigiano تلفظ 0 رأی
26/04/2011 flussimetro [it] flussimetro تلفظ 0 رأی
26/04/2011 superaccessoriato [it] superaccessoriato تلفظ 0 رأی
26/04/2011 superbire [it] superbire تلفظ 0 رأی
26/04/2011 buchino [it] buchino تلفظ 0 رأی
22/03/2011 strambamente [it] strambamente تلفظ 0 رأی
22/03/2011 strampalatamente [it] strampalatamente تلفظ 0 رأی
22/03/2011 strapaesano [it] strapaesano تلفظ 0 رأی
21/03/2011 cuffiette [it] cuffiette تلفظ 0 رأی
21/03/2011 risulta [it] risulta تلفظ 0 رأی
21/03/2011 risultanza [it] risultanza تلفظ 0 رأی
21/03/2011 pioverà [it] pioverà تلفظ 0 رأی
21/03/2011 scotennare [it] scotennare تلفظ 0 رأی
21/03/2011 Cirenaica [it] Cirenaica تلفظ 0 رأی
21/03/2011 Tripoli [it] Tripoli تلفظ 0 رأی
21/03/2011 risuolatura [it] risuolatura تلفظ 0 رأی
21/03/2011 passerina [it] passerina تلفظ 0 رأی
12/03/2011 tacchetto [it] tacchetto تلفظ 0 رأی
12/03/2011 reologico [it] reologico تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

theoretical physicist, fond of literature, music, history, languages

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

Maxos تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 169 (21 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی‌ها: 41 رأی

نمایش‌ها: 18.523


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 7.129

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.535