کلماتی که Kalira در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: Kalira مشترک تلفظ‌های Kalira شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/03/2012 fellowship [en] fellowship تلفظ 0 رأی
06/03/2012 Lord of the Rings [en] Lord of the Rings تلفظ 1 رأی
06/03/2012 escapism [en] escapism تلفظ 0 رأی
06/03/2012 runescape [en] runescape تلفظ 0 رأی
06/03/2012 composition [en] composition تلفظ 3 رأی
06/03/2012 slither [en] slither تلفظ 0 رأی
06/03/2012 rampart [en] rampart تلفظ 1 رأی
06/03/2012 arthropod [en] arthropod تلفظ 0 رأی
06/03/2012 crucify [en] crucify تلفظ 0 رأی
06/03/2012 graciously [en] graciously تلفظ 0 رأی
06/03/2012 oscillation [en] oscillation تلفظ 0 رأی
06/03/2012 trollop [en] trollop تلفظ 0 رأی
06/03/2012 overwhelm [en] overwhelm تلفظ 0 رأی
06/03/2012 clockwork [en] clockwork تلفظ -1 رأی
06/03/2012 Centre for Coastal and Marine Sciences [en] Centre for Coastal and Marine Sciences تلفظ 0 رأی
06/03/2012 etymology [en] etymology تلفظ 1 رأی
06/03/2012 unhygienic [en] unhygienic تلفظ 0 رأی
06/03/2012 self-centeredness [en] self-centeredness تلفظ 0 رأی
06/03/2012 gyroscopic [en] gyroscopic تلفظ 0 رأی
06/03/2012 Serpentine [en] Serpentine تلفظ 0 رأی
06/03/2012 Feline [en] Feline تلفظ 0 رأی
06/03/2012 Madeleine [en] Madeleine تلفظ 0 رأی
06/03/2012 strawberry [en] strawberry تلفظ 0 رأی
06/03/2012 Dysmorphic [en] Dysmorphic تلفظ 0 رأی
06/03/2012 unmanageable [en] unmanageable تلفظ 0 رأی
06/03/2012 organism [en] organism تلفظ 0 رأی
06/03/2012 transcendent [en] transcendent تلفظ 0 رأی
06/03/2012 chronological [en] chronological تلفظ 0 رأی
06/03/2012 rescheduled [en] rescheduled تلفظ 0 رأی
06/03/2012 Endocrinopathy [en] Endocrinopathy تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I'm a fiction writer with a strong interest in the sciences when I'm not immersing myself in languages and etymology.

I grew up in the central United States, with occasional visits to family in London.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Kalira تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 95 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی‌ها: 25 رأی

نمایش‌ها: 18.409


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 7.605

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.663